FEPUELI 13 PULELULU

KO PITA MO HONO NGAAHI KAUME’A

Folofola ke lau : Ngaue 12:1-5
Veesi Tefito : Ngaue 12:5

“Ko ia na’e le’ohi pe ‘a si’i Pita ‘i he pilisone, ka na’e ‘i ai ha hufia na’e fai tötöaki ki he ‘Otua ‘e he siasi, ko’euhi ko ia.” (Ngaue 12:5)

Kainga na’e fehangahangai ‘a Pita mo e ngaahi momeniti faingata’a ‘i he’ene mo’ui. Kuo hanga ‘eni ‘e Kingi Helota ‘o tuku ‘a Pita ki he pilisone. Ko e tu’i tatau pe ‘eni na’a ne feka’ui ke tu’usi ‘a e ‘ulu ‘o e Tisaipale ko Semisi. Pea ko e taimi ni, ko e turn ‘eni ‘o Pita. ‘Oku hangehangé pea ngalingali he ‘ikai pe ke toe ‘i ai hao, ‘ikai ke toe ‘i ai ha ‘amanaki ki he kaha’u. ‘Oku mahalo ko e fakakaukau ko e fakaholo atu pe ki he tu’usi ‘o e ‘ulu.

Kainga kae fakafeta’i, ‘i honau ki’i siasi na’e ongona ‘e he ngaahi kaume’a ‘o Pita (‘a ia ko e kainga lotu ia ‘o e siasi) ‘a e tuku pilisone’i ‘o Pita pea kamata leva ke nau lotu. Na’a nau fakatahataha mai ki he ‘api ‘a e fa’ ‘o Sione Ma’ake. Talamai ko e lotu fakamatoato ko e ‘uhinga ke fakahaofi si’i Pita.

‘Oku tau fiefia ‘i he ngaahi ‘aho ni he ‘oku ‘i ai pe ‘a e kau lotu mo hotau ngaahi kaume’a ‘oku nau lotu fakamatoato ki he mo’ui hotau kainga. Na’e fanongo leva ‘a e ‘Otua ki he lotu ‘a e ngaahi kaume’a ‘o Pita, pea ne hanga leva ‘o ‘omai ha ‘angelo ke ne hanga ‘o fakatau’ataina ‘a Pita.

Kainga ko e hao ‘a Pita ko e fu’u mana mo’oni. ‘I he taimi na’e a’u atu ai ‘a Pita ki he fale ko ia na’e fai ai ‘enau lotu. Na’e ‘ikai ke tui hono ngaahi kaume’a ‘onautolu ia ko Pita ia. He ‘e toe ‘i ai ha me’a te ne fakatataua ‘aki ‘etau sio ki he ‘Otua kuo ne fai ha fu’u mana pehë ki he mo’ui hotau kaume’a pe ko hotau maheni. ‘Oku ‘ikai mo ha toe me’a fakafiefia ka ko ‘etau sio ‘oku fai mana ‘a e ‘Otua ‘i he’ene tali ‘a e ngaahi lotu ‘oku ‘ohake ‘e hoto kaume’a. ‘Oku tau tali pea ma’u ‘a e ngaahi tapuaki ko ia fakataha pe mo hotau kaume’a.

Ko e ha ho fakakaukau ko e ha e me’a ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua ke fai ki he mo’ui ho kaume’a. ‘Oku ke pehe ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua ke ne fakahaofi ho kaume’a mei ha fakatu’utamaki. ‘Oku fiema’u nai ‘e he ‘Otua ke ne fakaivia ho kaume’a ko e ‘uhinga ko ha ngaue faingata’a.

‘Oku ou fakafeta’i ma’u pe ki he ‘Otua ‘i he’eku ‘ilo ‘oku lotu mai ‘a ‘Amelika, ‘oku lotu mai ‘a e kainga lotu ‘o Nu’usila, pea pehe ki he kainga lotu ‘o Aositelelia, pea mo e kainga lotu ‘o Vava’u kiate au ke iviivi he fai ‘a e ngaue, ke fakahaofi au mei he ngaahi faingata’a. ‘Oku fiema’u ‘e he ‘Otua ke ne fakaava ‘a e fofonga ho kaume’a ko e ‘uhinga ke ne lava ‘o sio ki ha ngaahi me’a ‘oku hoko.

‘Oku ke pehe ‘oku fiema’u nai ‘e he ‘Otua ke ne alasi ha kaume’a ‘oku ne tö ki ha angahala. ‘Oku ke loto lelei nai ke ke lotu mo hufaki kae ‘oua pe kuo tali mai ‘a e lotu. Ko e taha ha ngaahi ngaue käfakäfa fau ‘o e kaume’a, ka ko ‘ete lotu ki he ‘Otua ki hono finangalo ke fai ‘i he mo’ui ‘a hoto kaume’a. Ko ia ‘oua na’a tuku ka ke fai ho’o lotu hange ko ia ko e fakahaofi ‘o si’i Pita ‘e hono ngaahi kaume’a.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : ‘Oua te ke fo’i vave, ka ke fai ‘a e ngaue lahi taha ‘o ha kaume’a ka ko ‘ene lotu ki he finangalo ‘o e ‘Otua ke fakae’a ‘i he mo’ui ho kaume’a. Fai leva ia he taimi ni.

KONGA NIMA KO E ‘OFA : KO E IVI MALOHI TAHA IA ‘I MAMANI

Kainga ko e malohi (POWER) ko e me’a ‘oku fakakonahi. Ko e tokolahi ‘iate kitautolu ‘oku ‘ikai ke tau hanga ‘etautolu ‘o fakatonga’i ‘a e fakakonahi pe fakakona ‘a e power pe ko e ivi. Ka ko e taha ia ha me’a ‘oku tau fiema’u kotoa pe ‘a e power pe ko e malohi ki he lahi taha ‘o e me’a ‘e kau ki he’ete lelei. Ko e ha hono ‘uhinga? Ko hono ‘uhinga he ko ‘ete ma’u ‘a e power pe ko e malohi ‘oku te pule. ‘Oku hanga ‘e he malohi ko ia ‘o fakata’utu kita ‘i he sea faka’uli. ‘Oku ne tokoni’i kitautolu ke tau ma’u ‘a e me’a ‘oku tau fiema’u pe ‘oku tau masiva ai. Pea ‘oku tau tulimui he power pe ko e malohi ‘i he ngaahi founga kehekehe.

Ko e tokolahi ‘o kitautolu ‘oku nau feinga ke nau fakamafai’i ‘a e kakai kehe he ngaue’aki honau ivi ke nau fakaaoao pe fakavalevale ki he kakai kehe. Pea ko e tokolahi ‘o kitautolu ‘oku tau fie pule mo fakaaoniu pe. Pea ‘oku tau hange ha fu’u to’a ‘i he si’i kakai kehe ke ma’u ‘a e me’a ia ko é ‘oku fiema’u meiate kinautolu, ‘o tau fai fakamalohi pea tau fai ‘aki ‘a e ngaahi ‘uni me’a kehe pe ke ma’u mai ‘a e me’a ‘oku tau fiema’u. Kapau te tau hanga ‘o toe list ‘a e tokoni ‘o ‘etau pa’anga pe ko hotau ngaahi kaume’a pe ko e ngaahi tukunga nofo ke ne tokoni’i kitautolu. Ka ko ‘etau kaveinga ‘atautolu ke tau hanga ‘o pule’i ‘a e kakai kehe. Neongo ko e ha ‘a e lahi ‘o ‘etau ‘alu ke tau ma’u ‘a e me’a ‘oku kakapa ki ai hotau nima, ka ‘oku tau fai pe ia. Ko e ‘uhinga he ‘oku tau fakakaukau ‘oku ‘i ai ‘a e ivi mo e power pe ko e malohi ‘o e me’a ko ia.

‘Oku ‘i ai ‘a e tokolahi ‘oku nau ma’u hala ‘o fakatatau ‘a e ‘ofa tokua pea mo e vaivai (weakness). ‘Oku tau fakakaukau ko ‘etau fai ha ngaue ‘ofa ‘o hange ko e fakamolemole’i ‘a e tokotaha kehe, pe ko ‘etau fakamu’omu’a ‘a e kakai kehe ko e faka’ilonga ia ‘o e fo’i. ‘Oku tau ilifia ke tau ‘ofa ki he kakai kehe ko’euhi tokua ‘oku ne ngaohi kitautolu ke tau vaivai. Pea ‘oku tau pehe ‘oku lava pe ke tau ‘ofa pea ke pule’i kitautolu, ka he ‘ikai ke lava ke tau fai loua.

Me’a ni nai ‘e ngaue fakataha ‘a e ‘ofa pea mo e malohi? Ko e mo’oni e mo’oni ko e me’a pau ia. Ko e ‘Otua ko e Tokotaha Mafimafi pe ko e Tokotaha Powerful ‘i he ‘Univeesi ‘oku tau ‘i ai. ‘Io, pea ko e Tokotaha ko ia ‘oku Mafimafi ‘i he ‘Univeesi ko ‘eni, ko e Tokotaha ‘ofa lahi taha pe ia ‘i he mamani. Ka ko hono mo’oni ‘oku lakaange ‘a e ‘Otua ‘i he’etau pehe ko e ‘Otua ‘ofa, ‘ikai! Ko e ‘Otua ko ‘Ofa. (1 Sione 4:8)

Na’e peh ‘e he ‘Otua, ‘oku ‘i ai ‘a e malohi pe ko e ivi ‘i he ‘ofa. ‘A ia ‘oku fungani ange ia ha toe me’a,(Loma 8:38-39). ‘I he ngaahi ko ‘eni te ta hoko atu ko é ki ai, hanga ‘o siofi ‘a e me’a ‘oku finangalo ‘a e ‘Otua ke lea ki ai ‘o fekau’aki mo e Power ‘o e ‘Ofa ‘e lava ke hoko ia ko e me’a liliu mo’ui.

Be the first to comment on "FEPUELI 13 PULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*