FEPUELI 17 SAPATE

KO E ‘OFA MO’ONÍ
Folofola ke lau : Filipai 1:1-11
Veesi Tefito: Filipai 1:9-10

“Pea ko ‘eku lotú ‘eni, ke toe tupulekina lahi hake ‘aupito ho’omou ‘ofá, he’ene ma’u ‘a e ‘ilo kanokano mo e ongo’i ‘o e totonú ‘i he me’a kotoa pé, koe’uhí ke mou sivi ‘o ‘ilo ’a e ngaahi me’a ‘oku lelei lahí, ka mou nofo ’o hangataha mo ta’emele ‘o a’u ki he ‘Aho ‘o Kalaisi”

Kainga, ko e ‘ofa ‘oku ta’efai ha mahino’i pe lau’ilo ki aí, ‘oku ‘ikai ko e ‘ofa mo’oní ia. ‘Oku meimei te ne fakatupu ‘e ia ‘a e fakatu’utamaki lahi ange ‘i he leleí. Hang ko ‘ení; ko e m tu’a ko é ‘oku nau fakah ’i ‘enau ‘ofa ki he’enau fanaú, ‘aki hono fangatuki’i mo hono ‘omi ‘a e ngaahi me’a kehekehe ‘oku ‘ikai ke sai kiate kinautolu, pea ‘ikai ke nau hanga mu’a ‘o t ’i ke kaivevela, pe ako’i ke nau poto. Ko e me’a leva ‘oku nau fai, ko ‘enau tuku ia ke nau faingata’a’ia he kaha’u, he ko e fononga mo e mo’ui ‘oku tau fai, ko e fononga loloa.

Ko e talavoú, ‘oku ne kole ki hono kaume’a ke ne hanga ‘o fakah ’i ‘ene ‘ofa ki ai, ‘aki ‘ena mohe (sex) ‘i he p ko iá. ‘Oku ‘ikai ko e ‘ofa mo’oní ia ‘iate ia, ka ‘oku ne lohiaki’i ia.

He toki me’a fakaloloma, ko ‘ete fakamamahi’i ‘akinautolu ‘oku te ‘ofa ai, ko e ’uhingá pe ko e ‘ikai ha mahino pe poto ke tauhi kinautolu he founga ko é ‘oku totonu ke fai kiate kinautolu. Ko ia, ko e ‘ofá ‘oku totonu ke ke fai mahino’i pea ke fai ilo’i, he ‘oku kumi ma’u pe ‘a e ‘ofá ki he leleitaha ‘a e taha kehé. ‘Oua te ke kumi ‘e koe ho’o ‘ofa ki he lelei taha ‘a’au kae kaukovi ia ki he taha kehé. ‘Oku ‘uhinga peh ‘a e mahino, ‘a e fai ‘ilo’ilo. Kapau te ke kole ki ai, ‘e tokoni atu ‘a e ‘Otua kiate koe, ke ke ‘ilo ‘a e anga ‘o e ‘ofa ki he kakai kehé. Te ne fakahaa’i kiate koe ‘a e totonu ke ke angamokomoko, pea mo e taimi ke ke ki’i fakafefeka ai ‘i ho’o feohi mo e tokotaha ko ia.

‘E hanga ‘e he Laumalie Ma’oni’oni ‘o tokoni’i koe ke ke hanga ‘o ‘ilo ‘a e taimi te ke h ai ‘o tokoni’i ha palopalema ‘o ha tokotaha, mo ha taimi ke tuku ‘ata’at pe mu’a ia ki he ‘Otuá. ‘E hanga ‘e he Laumalie ‘o fakah kiate koe, ‘a e anga ho’o foaki ‘e faí, ko e ’uhingá ke ‘oua na’a ke fai ha foaki pea ke toe sio ke toe fakafoki mai kiate koe ‘i he kaha’ú. Ko e me’a ia ‘oku ui ko e ‘ofa siome’a.

Ko ho fatongiá, ko ho’o kumi ke ta’emele ho’o tauhi ho v moe ‘Otua ‘i he me’a kotoa pe. ‘Oku ‘uhinga ia ke ke hanga ‘o le’ohi ho fakakaukau, le’ohi ho’o lea, kae’uma’ ho’o ngaue, ko e ’uhingá ke ke lava ‘o fakapapau’i ‘oku ke ma’unim ‘a e manako mo e hoifua ki he lelei taha ‘a e tokotaha kehé. ‘I he taimi ‘oku ke ‘ofa ‘aki ‘a e founga ko ‘ení, ‘oku ke ‘ofa ‘o hange ko e ‘ofa ‘a Kalaisi.

Sivisivi’i ho’o tauhi v ki he kakai kehé ‘i he taimi ni. Me’a ní nai ‘oku ke tauhi ‘a e kakai ‘aki ‘a e fa’ahinga ‘ofa ‘oku ha’u mei he ‘Otuá? Kole ki he ‘Otuá ke ne ako’i koe, ‘a e anga ho’o ‘ofa ki he kakai kehé pea mo e ‘ilo’ilopau pea mo e mahino.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : Fai ho’o ‘ofá ki he lelei taha ‘a e tokotaha kehé, pea fai ho’o ‘ofa mo e ‘ilo’ilopau, ‘oku ke t tonu ‘i he ‘ofa na’e fai ‘e Sisu Kalaisí.

Be the first to comment on "FEPUELI 17 SAPATE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*