MAASI 26 TUSITE

KO E TO ‘A E VAIVAÍ

Folofola ke lau: Loma 15:1-13

Veesi Tefito: Loma 15:1 “Pea ko eni, ko kitaua ‘oku ta makalohí, ko hota fatongiá, ke fua ‘a e ngaahi vaivai’anga ‘o e kakai ‘oku ‘ikai ke malohí, ‘o ‘oua ‘e fai ‘a ia pe ‘oku ‘ao mo kitaua”


 
Kainga, ‘oku ‘ofa ‘a mamani ke nau vahevahe’i ‘a e kakai ki he fa’ahinga kakai ‘e ua; ko e koloa’ia ke fakafepaki’i ‘a e masiva, ko e poto ke fakafepaki’i ‘a e valé.  Ko e talavou ke fakafepaki’i ‘a e palaku, pea pehee foki ki he makalohi, ke fakafepaki’i ‘a e vaivaí.
 
Ko e me’a ko é ‘oku ta anga ‘aki, ko e taha pe ‘o e ngaahi fa’ahinga, ko ia pe ‘a e me’a ‘oku fakakaukau’i ‘oku fiema’u.  Hange ko e sipinga ko ‘eni, ‘oku pule ‘a e malohí ki he vaivai, ‘o hangee ko e me’a ‘oku fa’a hokó.  ‘Oku hanga leva ‘e he tohitapu, ‘o fakafoki ‘a e ngaahi fakakaukau fakamamaní, pea hanga leva ‘e he tohitapu ‘o fakaha ki he kau kalisitiane, ko e kau malohi, ‘oua na’a nau fakaaoao kinautolu ki he vaivaí, ka ke tauhi kinautolu.
 
Mahalo pe ko ha kalisitine malohi koe, mahalo pe na’e ‘ohake koe ha famili kalisitiane, pea mahalo pe ‘oku toe lahi ange ho’o ‘ilo fakatohitapu, mahalo pe ‘oku lahi ho ngaahi siasí, ‘oku toe ‘i ai ha taimi makehe ia ke nau ako’i ai koe ki he founga ‘a e ‘Otuá.  Pea mahalo pe te ke tupu hake ‘o feto’oaki pea mo e kau kalisitiane vaivai, ‘a ia ‘oku tau sio ki ai ‘oku nau fepaki mo e ngaahi ‘uni me’a ko é na’a ke fepaki mo ia ‘i he ngaahi taimi fuoloa.  Mahalo pe ‘oku ‘ahi’ahi’i kinautolu ‘aki ha ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ke ‘i ai hano ivi ‘ona ‘iate koe ‘i he taimi ni.  
 
Mahalo pe ko e taimi ‘e taha ‘oku si’i ai ho’o kataki, pea hangee ‘oku ke malele ke ke tukuange kinautolu, ka ke hoko atu ho’o mo’ui fakakalisitiane.  Ko e lea ‘oku ‘omi ‘e Paula, he’ikai ke pehee ‘a e kau kalisitiane, ko kitaua ‘oku ta makalohi, ko hota fatongia, fua ‘e kitaua ‘a e ngaahi vaivai’anga ‘o e kakai ‘oku ‘ikai ke malohi.  Ko ‘eta fehangahangai mo ha vaivai, ta hanga ‘o fua kinautolu, tatau ai pe pe koe ha ‘ene vaivaí.
 
‘Oku hanga ‘e he tohitapu ‘o ne faka’ilo mai kiate kitautolu ha kakai ‘oku toe malohi ange ia ‘i he kakai kehé.  ‘Oku ‘i ai ‘a e kau kalisitiane ‘oku malohi ange ia he kuo fuoloa mai ‘enau mo’ui fakakalisitiane, pea ‘ikai ngata ai, ka nau hoko kinautolu ko e ngaahi sipinga lelei ke tau muimui ki ai.
 
Mahalo pe ko hono ‘uhingá ‘oku nau mateaki pea nau foaki honau taimi lahi, ke nau ukufi ‘a e mo’ui faka’Otuá, ka ‘i he ngaahi keisi ia ‘e ni’ihi ‘oku ‘amanaki mai ‘a e ‘Otuá, ke nau tokoni ki he kau kalisitiane vaivai.  
 
Ko e kau kalisitiané  ‘oku nau fakahaa’i honau ivi mo’oni ‘i he taimi ‘oku nau tokoni ai ke nau fua honau tokoua, tuonga’ane, fanga tuofafine ‘a é ‘oku ‘ikai ke nau lava ‘o fai ha me’a, pea ‘oku ‘ikai ke totonu ke tukuange kinautolu, ‘e koe kalisitiane kae hoko atu ho’o lele ‘au ia.  ‘Ikai, ‘oku fu’u tokanga ‘a Paula ke ke ki’i tatali hifo, ‘o tokoni’i hake ‘a e kakai ‘oku nau vaivaí.
 
Fakakaukau’i ia.  Kapau leva ‘oku ‘i ai ha tokotaha ‘oku ne fiema’u ha fakalotolahi, koeha leva ‘a e me’a te ke foaki ki ai.  Te ke foaki mo hiki hake ia, pe te ke hola koe?
 

TEFITO’I FAKAKAUKAU:  ‘Oua na’a ke lele mu’a kae li’aki ‘a si’i vaivaí, ka ke hanga leva ‘o tokoni’i mo ke fakamakalohi, he ko ho fatongia ia ke tokoni’i ‘a e kau vaivai ‘i he pue ‘oku tau faí.

Be the first to comment on "MAASI 26 TUSITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*