EPELELI 12 FALAITE

FAKA’APA’APA’IA HO’O KAU MATU’A

Folofola ke lau : 1 Timote 5:1-8

Veesi Tefito : 1 Timote 5:1

‘Oua na’a ha’aki valoki’i ha motu’a, ka ke fai fakaoleole pe ‘o hange ko ho’o tamai; fai ki he kau talavou ‘o hange ko ho tokoua;” (1 Timote 5:1)


Kuo ke ‘osi fanongo ‘i he lau ko ia “mou faka’apa’apa ki he ngaahi matu’a”. Ko e taimi ‘e taha ‘oku faingofua ange ‘ete lea ‘i hono fai. ‘Oku ke tui ki ai? Ko e ki’i talavou ko ‘eni na’a ne matu’aki fu’u fakamatoato ‘aupito ‘aupito ‘o ne loto ‘aki ke ‘i ai hano faka’ilonga ‘i he mamani ko ‘eni.

Na’a ne hanga ‘o fakatokanga’i ‘a e founga ‘oku ‘i ai ‘a e kau tangata’eiki mo e kau fine’eiki kuo nau nofo ‘i he mamani ko ‘eni pea ‘ikai ke ‘i ai ha me’a ‘e taha te nau maaka ‘aki ‘i he mamani. Mahalo pe ‘oku nau fiemalie pe kinautolu ke nau fakanofonofo pe, ka ko ia ia ‘oku sai’ia ke ne lava me’a mo fai ke hoko ha fa’ahinga me’a. Na’a ne hanga ‘o laku ki he pilisone ‘a e kau kalisitiane, pea ne ngaohikovi’i honau ngaahi famili. ‘I he taimi na’a ne kei talavou ai na’a ne hoko ko ha toko taha fakatu’utamaki ia ki he Siasi. Pea ne hoko ko e fili lahi taha ia ‘o e Siasi.

Mahalo ko hono kuohili ia na’e ‘ai pe ‘e Paula ‘i he hulu faufau ‘a ‘ene ngaohikovi’i ‘a e matu’a ‘o e kuohili, pea ne ‘ai leva ke ongongofua ki he fiema’u ‘a si’i kau tangata’eiki ‘o e kuonga kuo matu’otu’a ange ko ‘eni. Mahalo pe na’a ne fakatomala ki he fehalaaki na’a ne fai ‘i he’ene kei talavou ‘o ne hanga ‘o fakakaukau’i ‘a e nunu’a kovi mo fakailifia ‘o ‘ene ngaue kovi pehe.

‘Oku tau tui na’a ne fu’u matu’aki mahino’i ko e kau talavou he ‘ikai ke nau loto tatau kinautolu ia mo e kau tu’unga matu’a. Kia Timote na’e ‘i ai ‘a e kau tu’unga matu’a matu’otu’a ‘i he Siasi ‘a ia na’e ‘ikai ke nau hanga ‘e kinautolu ia ‘o faka’apa’apa’ia’i ‘a Timote ke hoko ko e taki. Pea nau hanga leva ‘enautolu ‘o fakatupu ‘a e palopalema lahi ‘aupito ki he mo’ui ‘a Timote. Pea ‘oku tau tui pe kitautolu na’e ‘ahi’ahi’i ‘a Timote ke nau ha’u ‘o fetongi hono tu’unga. Ka ko e fale’i ‘a Paula, tatau ai pe pe ko e ha, fai pe ha faka’apa’apa kia kinautolu. Na’e ‘ikai ke pehe atu ‘a Paula ia ‘oku nau tonu. Ka ko ‘ene lea ke tauhi kinautolu mo faka’apa’apa’ia’i.

‘Oku foaki ‘e he Tohitapu ki he kau talavou ke ‘oua ‘aupito na’a ‘i ai ha fa’ahinga ‘ataa pe fa’ahinga ngofua ke nau ta’e faka’apa’apa’ia ‘enau kau vaivai pe ko ‘enau kau tangata’eiki. Pea ‘oku tau tui ko e taha ia ha me’a ‘oku faingata’a, tatau pe pe kohai ‘oku tonu kohai ‘oku hala, ka kuo ui kitautolu ke tau fakalangilangi’i mo faka’apa’apa’ia’i ‘a ‘etau kau tangata’eiki.

Ko e taimi ‘e taha ‘oku ‘ikai ke nau hanga ‘o faka’apa’apa’ia’i koe. Ka kuo ‘osi ui koe ia ‘e he ‘Otua ke ke tauhi ki he kakai kehe ‘i he founga ‘oku nau loto ke tauhi ‘aki kia kinautolu. Ngalingali pe ‘oku fu’u taimi lahi, ka ko e fo’i ‘aho ‘e taha ‘e ‘i ai pe ‘a e ‘aho ‘e taha te ke hoko ai ko ha tokotaha matu’otu’a ‘i ho kolo. Ko ia tauhi ‘a e kakai ‘o e ‘aho ni ‘i he founga ‘oku ke loto pe fiema’u ke tauhi ‘aki ‘a e kakai kiate koe ‘i he taimi ka hoko mai ai ha ngaahi ‘aho kuo ke motu’a ai.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : Faka’apa’apa ki he kakai kotoa pe kotoa pe ‘oku matu’otu’a ‘i he Siasi mo e kolo, pea ke tauhi kinautolu ‘i he founga ‘oku ke loto ke fai kiate koe.

Be the first to comment on "EPELELI 12 FALAITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*