EPELELI 13 TOKONAKI

KO E KAU UITOU

Folofola ke lau : 1 Timote 5:1-7

Veesi Tefito : 1 Timote 5:3

Tokanga’i ‘a e kau fefine uitou ‘oku paea mo’oni.” (1 Timote 5:3)


Kainga ‘i he mamani ‘o Paula ko e mamani ia ‘o e kakai tangata. Pea ko e kakai fefine ‘oku si’isi’i pe ‘enau ngaahi totonu. ‘Oku ‘ikai ke faka’ataa ia ke nau lava ‘o kau ‘i he fili, pea ko e kakai fefine tokosi’i pe ‘oku ma’u ‘enau ngaahi ngaue. Pea ‘oku nau toi pe mei mui pea mei he tangata ko é ‘oku nau mali ki ai. Ko ‘enau ngaahi fakamo’oni ‘oku ‘ikai ‘aupito ke tali ia ‘i he falehopo.

Pea ko e maama ‘a e founga ‘oku fai e sio ai ko é ki he kakai fefine ‘i he kuohili ko ia ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o fakamatala mai kiate kitautolu ‘a e hanga ‘e Sisu ‘o tauhi ‘a e kakai fefine ‘o faka’apa’apa’ia’i. Pea koe’uhi ä ‘oku nau fakafalala pe ‘i honau ngaahi husepaniti, ko e kakai fefine ko é ‘oku nau si’i uitou ‘oku taai taha pe ke nau mo’ui. Ko ‘enau ‘amanaki lelei mo e lelei ‘anga honau kaha’u, ke toe kumi pe ha husepaniti ‘e taha ke tokoni kiate kinautolu.

‘Oku ‘i ai ‘a e kau uitou ‘e ni’ihi ‘oku tokanga’i pe ia ‘e honau ngaahi famili. Pea ‘oku toesi’i pe ‘a e fa’ahinga ‘oku nau tu’umalie pe koloa’ia ‘iate kinautolu pe. Kae hanga leva ‘e Paula ‘o fakahaa’i ko e kau uitou ko é ‘oku fiema’u ‘e honau siasi ke nau tauhi ki ai. Pea ko ia kia Timote ko e ki’i talavou na’e ‘ikai ke ne fai ‘e ia ha fu’u fakakaukau’i lahi ke fai ha tokanga ki he’enau kau uitou. Ko ia na’e fakamanatu leva ‘e Paula kiate ia ‘a e ngaahi fatongia ‘o e Siasi ke tokanga ki ha memipa ‘oku vaivai, ‘oku matu’otu’a, pea ‘ikai ngata ai ‘o kau ai mo e kau uitou.

‘I he taimi ‘oku ke kei si’i ai ‘oku ke malohi, iviivi pea ke mo’umo’ua pea faingofua leva ke fakalaka ‘etau sio ‘i he ngaahi fiema’u ‘a e kakai ko ia ‘o hange ko e kau uitou. Mahalo ko ha fefine ‘oku si’i matu’otu’a pe ko ha tangata ‘i he Siasi ‘oku ne fiema’u ‘e ia ia si’a tokoni ki hono fale ke fakama’a pe ke huo ‘a tu’a, pe ke kosi ‘a e musie. ‘Oku fiema’u ‘e he ‘Otua koe ke ke hoko koe ko e toko taha ko ia ‘oku ne tokoni’i.

Mahalo ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua koe ke ke fakakaume’a mo ha toko taha vaivai ‘a ia ‘oku ne fu’u ongo’i ta’elata ‘aupito ‘i he anga ‘o ‘ene nofo. Mahalo pe te ke ‘ohovale ke ke ‘ilo ko e toko taha ko ia ‘oku ke hanga ‘o tokoni’i ‘oku lahi ‘aupito ‘ene koloa ke ne hanga ‘e ia ‘o foaki atu ma’au.

Hange ko e tokolahi ‘o e kau vaivai ‘i ‘Amelika ‘oku faka’ohovale pe kuo nau mate kae tohi tuku ‘enau koloa he kakai ‘oku live-in pe tauhi kiate kinautolu. Pea ko e taha ia ha me’a fakaofo ‘a e mahu’inga ke te tokanga’i ‘a e kau vaivai pe kau matu’otu’a he ‘oku ‘ikai te ke ‘ilo pe ko e ha e me’a ‘e fai atu kiate koe.

Ko e fehu’i; ‘oku ‘i ai nai ha vaivai pe ha toko taha ‘oku matu’otu’a ‘oku ke fa’a feohi mo ia pe ‘oku ke tokoni ki ai ‘i he taimi ni? Kapau ‘oku ‘ikai, kole ki he ‘Otua ke ne tataki koe ki ha tokotaha ‘oku fu’u fakatupu fakakoloa ia ki ho’o mo’ui ‘o lakaange ia ‘i he me’a te ke hanga ‘o fakamo’oni’i.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : Kole ki he ‘Eiki ke ne ‘oatu ha taha ‘oku matu’otu’a mo vaivai ki ho hala ke ke tokanga ki ai, ‘o ‘ikai ko ho’o sio me’a ka ko e tu’utu’uni ‘a e ‘Otua ke tokanga’i ‘a e kau uitou mo e kau vaivai.

Be the first to comment on "EPELELI 13 TOKONAKI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*