EPELELI 17 PULELULU

HOLA MO KE TULI

Folofola ke lau : 1 Timote 6:7-12
Veesi Tefito : 1 Timote 6:10-11


“He ko e ‘ofa ki he pa’anga ko e aka ‘oku tupu mei ai ‘a e ngaahi kovi kotoa pe, pea ko e ni’ihi ‘i he’enau ala ki he me’a ko ia kuo nau hë mei he lotu, pea kuo nau hokohoka’i ‘aki ‘a kinautolu ‘a e ngaahi mamahi lahi. Ka ko koe, tangata ‘o e ‘Otua, hola mei he ngaahi me’a pehe; ka ke tuli ki he fai totonu, ki he lotu mo’oni, ki he tui, ki he ‘ofa, ki he kataki, ki he angavaivai.” (1 Timote 6:10-11)

Kainga ‘oku tala mahino mai ‘e he folofola ‘o e pongipongi ko ‘eni, ko e ‘ofa ki he pa’anga ko e aka ‘oku tupu mei ai ‘a e ngaahi kovi kotoa pe. Pea ko e ni’ihi ‘i he’enau ala ki he me’a ko ia kuo nau hë mei he lotu, pea kuo nau hokohoka’i ‘aki kinautolu ‘a e ngaahi mamahi lahi. ‘Oku ou tui ko e pa’anga ‘iate ia pe ‘oku ‘ikai kovi ia. Ko e me’a sai pe ke ‘i ai pe ha’o pa’anga. Ka ‘oku talamai ‘i he ‘aho ko ‘eni, ko e ‘ofa ki he pa’anga ko e aka ia ‘o e kovi kotoa pe.


Neongo ko e taha ‘eni ‘i he folofola ‘oku lahi ‘aupito ‘aupito hono to’o hala’i mo hono fakatonulea hala’i. Ka ko e mo’oni e mo’oni ‘a e faka’auha ‘e he mo’oni ‘o e folofola ko ‘eni ‘a e ‘ofa ki he pa’anga. Pea ‘ikai ngata ai he ko e pa’anga ‘oku ne ‘omi ‘a e tu’umalie fakaemamani ‘o ne hanga ‘e ia ‘o fakapopongi ho mata fakalaumalie pe te ne hanga ‘e ia ia ‘o ‘ohofia ‘a ho’o hanga taha ki he ‘Otua ‘o ne fakaheleleu ‘a ho’o tokanga pea mo ho laumalie ‘i ho’o ‘ofa ki he ‘Otua. Pea ‘oku toko lahi ‘aupito ‘a e kau kalisitiane mo’oni ‘oku nau tö ‘i he me’a ko ‘eni ta’e te nau ‘ilo ki ai.


Ko ia na’e matu’aki fakatokanga ‘e Paula hono ngaahi kaume’a, ‘oua ‘aupito na’a nau faka’atä ‘a e manumanu ke ne hanga ‘o kaunoa’ia ‘iate kinautolu mei he

ngaahi me’a ‘oku mahu’inga ange ke nau tuli ai ki he ma’oni’oni ‘a e ‘Otua, ki he lotu mo’oni, ki he tui mo e ‘ofa, mo e fa’a kataki pea mo e angamokomoko.


Kainga tokanga ‘aupito ‘aupito ki he ngaahi me’a fakaheleleu ‘i ho’o fononga ‘oku fai he ‘oku toesi’i ‘a e taimi. Ka ‘oku fakaheleleu ‘a e pa’anga, fakaheleleu ho’o ngaue he ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o to’o ho taimi pea mei ho’o ‘alu ‘o lotu mo ho’o tulituli ke fai ‘a e finangalo ‘o e ‘Otua. ‘Oku ne hanga ‘e ia ‘o to’o ho loto pea fakaheleleu mei he ngaahi me’a ‘oku finangalo ‘a e ‘Eiki ke ke fai. Tokanga ki ai!


Ko ia ai ‘e fakafëfë ha’o hanga leva ‘o tekolo’i pe ko ho’o hanga leva ‘o tau’i ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni? Kole ki he ‘Otua ke ne hanga ‘o langa ‘i ho’o mo’ui pea te ke lava leva ‘o mateuteu ki he hala ‘oku finangalo ‘a e ‘Eiki ke ke fou mo e ngaahi me’a ke ke fai. ‘O hange ko ‘eni, ko e sipinga ‘eni ‘e taha. ‘Oku hanga nai ‘e he ‘Otua ‘o faka’atä koe ke ke fou ‘i he ngaahi taimi faingata’a? Ko ‘eni ia ‘a e taimi ke ke ako ai ‘a e kataki lahi. ‘Oua te ke tangutu, ‘oua te ke tukuange, ‘oua ‘e ‘osi ho’o ‘amanaki, ‘oua te ke lotosi’i. He ‘e hanga ‘e he kataki lahi ‘o ne hanga ‘o ngaohi koe ke tupu ho’o mo’ui. Pea ‘i he’ene tupu ko ia ho’o mo’ui pe langa hake ho ‘ulungaanga pea te ne hanga leva ‘e ia ‘o malu’i koe pea mei he faingata’a mo hono ngaahi totonu kotoa pe kotoa pe.


Ka ‘e fëfë leva ho’o tuli ki he ‘ofa kia Kalaisi? Mahalo pe kuo ‘osi hanga ‘e he ‘Eiki ‘o fakahoko koe ‘i ha ngaahi hala pea mo ha toko taha ‘oku fu’u faingata’a ‘aupito ke te ‘ofa’i. Ko ‘eku fale’i. ‘Ofa ‘i he toko taha ko ia tatau pe pe ko e hä. Lotu ki ai. Fai ha ngaahi fai ‘ofa kiate ia. He ‘e tupu ‘a e ‘ofa ko ia kae tautefito ki he taimi faingata’a taha. Pea ko e toko taha ko ia na’e faingata’a ke ke ‘ofa ai kuo kamata leva ia ke ne ongo’i kuo tupulaki mai ‘ene ‘ilo ‘a Kalaisi tupu mei ho’o ‘ofa’i ‘oku fai ki ai.


Ko ho’o tuli ‘au ki he koloa mo e tu’umalie ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o kai ho ivi ke ‘osi. Pea ko e me’a tatau pe ho’o tuli ki he lotu mo’oni mo e ‘ofa ki he ‘Eiki. Ko ia ko e ongo me’a ko ‘eni takitaha te ne hanga ‘o ‘ave koe ‘i ha hala kehekehe.


‘E hanga ‘e ho’o tuli ki he koloa mo e pa’anga ‘o taki koe ki he mamahi lahi. Lolotonga ko ia ‘oku hanga ‘e ho’o tuli ki he lotu mo’oni ‘o taki koe ki he fiefia.

Ko ia, hanga ‘o fili fakapotopoto ‘a e me’a te ke tuli ki ai ‘i he ngaahi ‘aho ko ‘eni.


Hola ä koe pea mei he ngaahi me’a ‘oku fai ai ‘a e mamahi ka ke tuli ä koe ki he me’a te ke fiefia ai. Pea ko e me’a ko ia ‘oku ke fiefia ai ‘i ho’o ma’u ‘a Kalaisi pea ke tuli ke fakahoifua kiate ia ‘i he taimi kotoa pe.


TEFITO’I FAKAKAUKAU : Tuli ki he lotu mo’oni, ki he tui, ki he ma’oni’oni, ki he ‘ofa mo e kataki ‘oku fakahoifua ki he ‘Otua.

Be the first to comment on "EPELELI 17 PULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*