EPELELI 20 TOKONAKI


KUO FONGIA ‘A MATE ‘O LILIU KO E IKUNA


Folofola ke lau : 1 Kolinito 15:50-54

“Pea ko ‘eni pe ‘e me’a ‘oku ou tala atu, kainga; ‘oku ‘ikai lava ‘e he kakano mo e toto ke hokosi noa pe ‘a e Pule’anga ‘o e ‘Otua: uma’a ha hokosi ‘e ‘auha ‘a e Ta’efa’a’auha. ‘E! kau tala atu ha misiteli, ‘e ‘ikai te tau mohe kotoa pe, ka te tau liliu kotoa pe, ‘i ha fo’i momeniti, ‘i ha fo’i kemo pe ‘i he ifi fakamui ‘o e talupite, pea ’e fokotu’u ‘a e pekia, ‘o ta’efa’a’auha, pea ko kitautolu ‘e liliu. He kuo pau ke ‘ai ‘e he me’a ‘auha ni ‘a e ta’efa’a’auha, pea ke ‘ai ‘e he me’a mate ni ’a e ta’efa’amate, pea ‘e toki hokosia ‘a e folofola ko ia na’e tohi, Kuo fongia ‘a Mate ‘o liliu ko e ikuna” (1 Koinito 15:50-54)

Meia Senesi kia Fakaha, ‘oku ne fakatokanga kiate kitautolu “‘oku ofi ‘eni hotau fakamo’ui ‘i he taimi na’a tau fua tui ai”. ‘Oku tohi ‘e Paula ki he kau kalisitiane ‘i Loma 13:11-12 “Ke ‘asili ho’omou fai ko ho’omou ‘ilo ki he laka ‘a e kuonga: ko e taimi ‘eni ke mou ‘a leva mei he mohe; he ‘oku ofi ‘eni hotau fakamo’ui ‘i he taimi na’a tau fua tui ai. Kuo faka’a’au atu ‘a e po, pea kuo ofi ‘a e ‘aho: ko ia, ke tau hu’ihu’i ‘a e ngaahi ngaue ‘o e po’uli, ka tau ‘ai ‘a e mahafu ‘o e maama”

Ko e lauimiliona e kakai ‘i mamani ‘oku ‘ikai te nau a’usia ha nonga ‘i he’enau mo’ui, ko’euhi he kuo te’eki te nau a’usia ‘a e fakapulipuli ‘o e nonga. Ko e tokolahi ‘o kinautolu ‘oku nau ma’u e ngaahi koloa ‘o e mamani koe’uhi ko ‘enau ngaahi kaka moe faihala; ka ‘oku tutue honau ngaahi laumalie, ko honau ngaahi loto ‘oku momoko ‘enau ‘ofa ki he ‘Otua, ko honau konisenisi ‘oku fihifihia, pea ko honau ‘atamai ‘oku fakapo’uli pea kui ki he ngaahi me’a faka’Otua.

‘Oku fiema’u ia ke nau ‘ilo ‘oku ‘i ai ‘a e ‘Otua ‘oku fonu ‘i he ‘ofa, na’a ne foaki mai ai hono ‘Alo ko Sisu Kalaisi ki he mamani ko ‘eni. Pea ko e fakatata mahino ia ‘o ‘ene meesi, ko Kalaisi – ko e Pilinisi ‘o e Melino – na’a ne hake ki he kolosi, ke ne ‘omi ha founga ke melino ai ‘a e ‘Otua pea mo e fa’ahinga ’o e tangata.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : ‘Oku ke lolotonga mo’ui ‘i he fo’i mo’oni ko ia kuo ‘ikuna ‘a Sisu ‘i he mate? Ko e ha ha founga ke ke vahevahe ai ‘a e ikuna ko ia mo ha kakai ke nau a’usia ‘a e mou’i ikuna ko ia.

Be the first to comment on "EPELELI 20 TOKONAKI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*