EPELELI 22 MONITE


KAUKAUA ‘I HE KELESI


Folofola ke lau : 2 Timote 2:1-7
Veesi Tefito : 2 Timote 2:1


“Ka ko koe, nga’ata, ke ke hoko ‘o kaukaua ‘i he kelesi ‘oku ‘ia Kalaisi Sisu.” (2 Timote 2:1)


Kainga ‘oku ‘afio hifo ‘a e ‘Otua kiate kitautolu ‘o ne hanga ‘o ‘ilo pe sio ki he ngaahi me’a ‘oku ne fiema’u mo faka’amu ke ‘ilo ‘i ho’o mo’uí? ‘Oku ‘ikai ke kui (tapu mo ia) ki he’etau ngaahi angahala. Ka ‘oku ne siofi pe sio fakamama’u ki he me’a te ne ngaohi ‘etau mo’ui ki ai. ‘Oku ne sio fakalaka atu ‘i he’etau ngaahi tōnounou pea ne toe lava pe ‘o sio ‘i he ngaahi poto mo e ngaahi alānga’ipoto ‘oku tau ma’u.


‘Oku ne hanga pe ‘o ‘afio’i ‘oku ‘ikai totonu pe taau ke tauhi ‘aki kitautolu ‘a ‘Ene fai meesi. Ka ‘oku ne hanga ‘o fakahä mai pe pe fakaa’u mai kiate kitautolu ‘a ‘Ene meesi lolotonga ‘a e ‘ikai ke totonu ke ta ma’u ia. ‘Io, pea kapau na’e ‘ikai ko e kelesi ‘ata’atä pe ‘a e ‘Otua, kuo pau ke tau fepaki kitautolu mo e fa’ahinga nunu’a kehekehe mo e ngaahi nunu’a lalahi ‘o ‘etau angatu’u ‘oku fai.


Ko e fu’u loi ‘oku tui ai ‘a e lau’i miliona toko lahi ‘i mamani talu mei he ngaahi senituli, ko e loi ko ia ‘oku hanga ‘e he ‘Otua ‘o ta’ofi ‘a ‘ene ‘ofa kae ‘oua ke totonu ke tau taau ke ma’u ia. Ko ia ai ko e toko lahi ‘a e kakai kuo nau hanga ‘o ngaue’i ‘i he’enau mo’ui ke nau hangē ha fetu’u ‘i he mafu ‘o e ‘Otua. ‘Ikai ‘aupito ke pau ia kiate kinautolu kuo nau ‘osi ma’u ‘e kinautolu ‘a e koló pe ko e fo’i kaveinga. Ka ‘oku ‘ikai pe pe ko e ‘ikai ke nau ‘ilo ki ai, pe ko e ta’eloto pe ke tali ‘a e me’a ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua ke ne ‘oange kiate kinautolu funga pe ‘i he’ene kelesi.


‘Oku ‘afio’i pe ‘e he ‘Otua ‘oku ‘ikai ha taha ‘e fe’unga lelei pe taau ke ne hanga ‘o ma’u ‘a e me’a’ofa ko iá. Ka na’a ne foaki pe ia tau’ataina ma’au pea mo au. Fakafeta’i e ‘ofa! Ko ‘etau feinga ko é ke tau hanga ‘o po mai pe ma’u mai ‘a e manako ‘a e ‘Otua kiate kitautolu, ko e me’a fakahela ia. Hanga pe ‘e koe ‘o tali ‘a e kelesi kuo ne foaki he ko ia ‘a e me’a ‘oku ne fai ai ‘a hota liliu.
Na’e hanga ‘e Paula ‘o fakaloto’i ‘a Timote ke tu’u kaukaua ‘i he kelesi ‘a e ‘Otua. Ko hono ‘uhinga ke ne hanga ‘o tākai pea failolo ‘i he ‘elia kotoa ‘o e mo’ui ‘a Timote. Ko ia ke tau hange mu’a ko Timote ke tau falala ki he kelesi ‘a e ‘Otua ‘i he konga kotoa pe kotoa pe ‘o ‘etau mo’ui. ‘E hanga ‘e he kelesi ‘o liliu hotau ‘ulungaanga.


Ko kitautolu ia ‘oku tau loto vaivai pea ‘ikai ke tau malava ke fai ‘a e finangalo ‘o e ‘Otua. Ka kuo ‘osi hanga ‘e he ‘Otua ‘o foaki mai ‘a hono ivi ke fai ‘aki ‘a e ngaahi me’a kotoa pe ‘oku ne talamai ke tau fai. ‘Oku fiema’u ‘e he ‘Otua kitautolu ke tau ‘ofa ki he kakai ‘oku ‘ikai ke ‘ofa’i, ‘oku ‘ikai ke faingofua ki ai. He ko ‘ene kelesi te ne hanga ‘o fakamalava kitautolu ke tau lava ‘o fai ‘a e ‘ofa ko ia. Pea kapau leva ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua kitautolu ke tau fakamolemole lolotonga ‘a e mamahi hotau loto. Ko ‘ene kelesi te ne hanga ‘o ‘omi kiate kitautolu ha ivi ke tau fai ia. Kapau leva te ne fiema’u kitautolu ke tau vahevahe ‘a e Kosipeli mo e kakai kehe; te ne hanga leva ‘o ‘omai ha loto lahi kiate kitautolu ke tau fai ‘aki ‘a e ngaue ko ia. Ko ia ai ke ke tu’u malohi mo kaukaua ‘i he kelesi ‘a e ‘Otua, ko e ‘uhinga ka ke lava ‘o vahevahe ‘ene kelesi mo e kakai ‘i ho ‘atakai.


TEFITO’I FAKAKAUKAU : Tu’uma’u pea ke tali ‘a e kelesi ‘a e ‘Otua ‘oku ne foaki kiate koe ke ke fai ‘aki ‘a e me’a ‘oku finangalo ai ki ai. Tu’u kaukaua ‘i he kelesi.

Be the first to comment on "EPELELI 22 MONITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*