EPELELI 23 TUSITE


KO E TANGATA NGAUE


Folofola ke lau : 2 Timote 2:15-21
Veesi Tefito : 2 Timote 2:15
“Ka ko koe, ke ke feinga ke fakahā koe ki he ‘Otua ‘oku ke tu’u mo e lau; ko e tangata ngaue ‘oku ‘ikai ma, ko ho’o tofa totonu ‘a e folofola ‘o e mo’oni.” (2 Timote 2:15)


Kainga ko e kalisitiane ta’e ‘i ai ha’ane tohitapu pe ta’e lau tohitapu ‘oku tatau ia mo e tangata ngaue ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha’ane me’a ngaue. Kapau te ke fehu’i ki ha tufunga ke langa ha’o fale, ‘o kole ki ai ke ne hanga ‘o fai ‘a e langa ‘aki pe hono nima ‘ata’atā ta’e ‘i ai ha me’a ngaue, ko e toki taimi loloa taha ia ho’o mo’ui ho’o nofo ta’e ‘i ai ha fale. Te ke lea ki ha kalisitiane ke ne tauhi ki he ‘Otua ta’e ‘i ai ha folofola, pea ko ho’o toki sio e ki ha toko taha tui ‘oku ne ta’emape’e pea faifaingata’a’ia ‘i he’ene ngaue ‘o ‘ikai ke lava ha me’a ke ne hanga ‘o foaki ki he kakai. Ko e folofola ‘a e ‘Otua ko e taha ia ha me’a ngaue mahu’inga mahu’inga ‘a e kalisitiane.


‘Oku hanga ‘e he tohitapu pe folofola ‘o pukepuke ‘a e tali ki he palopalema kotoa pe ‘e fehangahangai mo ha taha, tatau pe pe ko hai. ‘Oku ne hanga ‘o ‘omi ha fakapapau ‘o e Mo’ui Ta’engata ki he kakai kotoa pe ‘oku nau tali ‘a Kalaisi. ‘Oku ne hanga ‘o fakalotolahi’i ‘a e kau loto mafesi, ‘oku ne hanga ‘o fakafiemalie ‘a kinautolu ‘oku mamahi, ‘oku ne hiki hake ‘a e kau tangi mo kinautolu ‘oku to’e. ‘Oku ne fakaivia ‘a e kakai ‘oku manavahee. Ka ‘oku fēfē ‘a e hanga ‘e he folofola ‘a e ‘Otua ‘o tokoni’i kinautolu ‘oku ‘ikai ke nau ‘ilo ki ai. Pea ko e me’a ia ke tau hu mai ai ‘i he taimi ni.


Ko koe ko e toko taha ngaue ia ‘a e ‘Otua. Ko koe ia ‘a e toko taha te ke hanga ‘o ‘ave kia kinautolu ‘oku masiva, kia kinautolu ‘oku fiema’u, kia kinautolu ‘oku ongosia ke nau fanongo fakahangatonu mei he ‘Otua ‘i he’ene folofola. Kuo ne ‘osi hanga ‘o ‘oatu kiate koe ‘a e me’a ngaue kehekehe ‘oku ke fiema’u ke fai ‘aki ‘a e me’a ko é ‘oku fiema’u. ‘Oku toe lahi ‘aupito ‘a e kakai ‘oku nau mamahi pea nau faingata’a’ia ta’e te nau ‘ilo ‘a e tali ‘a e ‘Otua ki honau ngaahi palopalema. Pea te nau hokohoko atu pe ‘a ‘enau mamahi kae ‘oua kuo fakaava ‘a e folofola ‘a e ‘Otua kiate kinautolu.
‘Oku ke ‘ilo ko e ha ‘a e lea ‘a e folofola, kapau leva ‘oku ‘i ai ha’o kaume’a ‘oku ta’emape’e pea ‘oku ta’emanonga pea mo e ongo’i halaia. ‘Oku ke ‘ilo ‘a e folofola ‘a e me’a ‘e lea ‘aki ‘e he folofola ‘a e ‘Otua ‘o kau ki he fakamolemole. Kapau leva ‘oku ‘i ai ha’o kaume’a ‘oku taufangatua mo e manavahee; te ke ‘ilo nai ha ngaahi palomesi ‘a e ‘Otua te ne lava ‘o tokoni’i ‘a e toko taha ko ia?


‘Oku fu’u matu’aki mahu’inga ‘aupito ke ke hoko ko e toko taha ngaue ‘a e ‘Otua. Pea ma’u foki mo e ngaahi me’a ngaue ‘oku ke fiema’u ke tokoni’i ‘aki kinautolu ‘oku nau fiema’u ia. Kapau ‘oku ‘ikai te ke ‘ilo ‘a e folofola ‘a e ‘Otua ‘o hange ko e me’a ia ‘oku totonu ke ke ma’u, kamata leva ‘i he taimi ke ke ako ‘a e folofola ‘a e ‘Otua ‘oua toe tuku. Lau ‘ene folofola pea te ne hanga leva ‘o ‘oatu kiate koe ‘a e nonga, ‘a e falala, ‘a e fiemalie kotoa pe kotoa pe ‘oku ke fiema’u ke tokoni’i ‘a e si’i toko taha kehe. Te ke lava ‘o ‘oatu ‘a e ngaahi folofola ‘oku tokoni pea mo e kakai ‘oku ke fetaulaki pea mo ia.


TEFITO’I FAKAKAUKAU : Ako ho’o folofola pea lau ke ke ‘ilo ‘a e me’a ngaue te ke ngaue ‘aki ke tokoni ki he kakai ‘oku faingata’a’ia ki he ngaahi fale ‘oku holo, ngaahi fale fakalaumalie, ki he kakai ‘oku nau ongo’i mafasia, nau ongo’i halaia. ‘E lava ia ‘i he ngaahi folofola totonu te ke ‘oatu meiate koe.

Be the first to comment on "EPELELI 23 TUSITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*