EPELELI 24 PULELULU


KO E NGAAHI HOLI KOVI


Folofola ke lau : 2 Timote 2:22-26
Veesi Tefito : 2 Timote 2:22
“Ka ko e ngaahi holi fakatalavou ke ke hola mei ai; ka ke tuli ki he ma’oni’oni, ki he tui, ki he ‘ofa, pea ki he fe’ofo’ofani mo e kakai ‘oku lotu ki he ‘Eiki mei he loto ma’a.” (2 Timote 2:22)


Ko e hā é me’a na’a ne ‘ahi’ahi’i koe ‘i he taimi na’a ke kei si’i ai? ‘Oku ke fa’a talanoa loi pe ‘oku ke fa’a kaiha’a e fanga ki’i pisikete? Pe ‘oku ke fa’a mo’u ‘a’a ‘i he po’uli ‘o mavahe ia mei he taimi mohe? Ko e hā ‘a e ngaahi ‘ahi’ahi ‘oku ke fehangahangai mo ia ‘i he taimi ni? Fëfë ‘a e faito’o konatapu? Fëfë fe’auaki? ‘a e kaiha’a? ‘a e fai hia? ‘a e käkä? Pea ‘oku toki hoko fakataha mai ai mo e ngaahi ‘ahi’ahi lalahi ‘o ha’u ai ‘a e nunu’a lalahi. Ha’u ai ‘a e ngaahi nunu’a na’e ‘ikai te ke ‘amanaki ki ai. Kae ‘oua na’a ke fai ha angahala lahi pe angahala si’i ta’e te ke ‘ilo ‘e ‘i ai pe hono nunu’a.


Hange ko ‘eni, ko ho’o pipiki ki he fa’ahinga kovi ko ia ‘o ‘ikai toe lava ia ‘o hu’i, feitama, mahaki, lekooti ho’o ngaahi hia, vakovi ho ngaahi vā, pea kuo ‘alu pe ‘o lahi ange ia ‘i he taimi ni. Ko ia ai fai leva ha’o fili ‘o fai fakalelei. Ko ‘etau hoko ko é ko e kalisitiane ‘e kainga ‘oku ‘ikai ke ‘uhinga ia te tau hao ai mo ‘ata’atä pea mei he ‘ahi’ahi.


Ko Timote ko e ki’i talavou kalisitiane faitotonu mo tukupā ‘a ‘ene mo’ui ‘o foaki li’oa ki he ‘Otua pea ko e taki foki ia ‘a e ki’i potu Siasi. ‘Io, na’e ongo’i pe ‘e Paula ‘oku totonu ke ne hanga ‘o fakatokanga kiate ia ‘o kau ki he ngaahi faingata’a ‘o e ‘ahi’ahi. Hanga leva ‘e Paula ‘o foaki kia Timote ‘a e ngaahi founga ‘e tolu ke ne hanga ‘o matu’uaki ai ‘a e ‘ahi’ahi pe te ne lava ai ‘o handle ‘a e ngaahi ‘ahi’ahi kotoa pe ‘oku ha’u ki ai.

‘Uluaki, ‘ene fale’i kia Timote kuo pau ke hola ‘o mavahe pea mei he ‘ahi’ahi ko ia ‘o e fe’auaki. Talaange ‘e Paula, ke ke hola mei he holi fakatalavou, hola mei he holi kovi. He ‘ikai ke lava ‘e Timote ma’u ai pe ma’u ai pe ‘o ta’ofi ‘a e ‘ahi’ahi. Ka kuo pau pe ke hola pea mei ai.


‘E kainga ko e me’a ia ‘oku totonu mo kitautolu ke tau fai ke tau hola ‘o ‘oua ‘e manako ke toko ua pe mo ha taha ‘i ha kä. Hola pea mei ai! ‘Oua te ke manako ke ke ‘eve’eva ‘i he loto hala toko taha pe. Hola pea mei ai! ‘Oua te ke manako ke ke ‘alu ki he bar mo e feitu’u ko é ‘oku ha’u mei ai ‘a e ‘ahi’ahi. Hola pea mei ai! Lamalama ‘a e ngaahi feitu’u ‘oku hoko mai ai ‘a e ‘ahi’ahi pea ke hola koe pea mei ai! Pea ko e founga lelei taha ke ne hanga ‘o malu’i koe pea mei he ‘ahi’ahi ka ko ho’o mahino’i ‘a e faingata’a kuo pau te ke to ki ai pea mo e ngaahi nunu’a te ke ma’u mei ai.


Ua, kuo pau ke fakamoleki ‘a e taimi ‘o Timote ‘i he’ene feinga ma’u pe ma’u pe ke hange ko Kalaisi. Ko e loloa ange ‘a e feinga ‘a Timote ke fakamoleki hono ivi kotoa mo hono taimi kotoa he tulituli ki he ma’oni’oni faka-‘Otua, ko e si’isi’i ange ia ‘a e ‘ahi’ahi ‘e to ki ai he angahala.


Tolu, kuo pau ke fakamoleki ‘a e taimi ‘o Timote mo e kakai kehe ‘a é pe ko é ‘oku nau mahu’inga’ia ‘i he’enau tui fakakalisitiane. ‘A é pe ko é ‘oku ‘ikai ke nau to’o ma’ama’a ‘a ‘enau tui mo ‘enau pipiki ki he ‘Eiki, kuo pau ke ki’i lahi ki ai ‘a e fakamoleki ‘a e taimi ia ‘o Timote. Kainga ‘oku ‘i ai ‘a e malohi ‘i he kau tokolahí. ‘Oku faingofua ange ke te ta’ofi ‘a e ‘ahi’ahi ‘i he taimi ‘oku ‘atakai ai koe ‘e ho’o ngaahi kaume’a kalisitiane ‘o nau nau hanga ‘o fakalotolahi’i koe ke ke faitotonu.


‘I ho’o fehangahangai mo e ngaahi ‘ahi’ahi ko ‘eni ‘a ‘eni ko ‘eni ‘oku faingofua ke ma’u ‘e he taha kotoa pe ‘i ho ta’u, hanga ‘o tauhi ‘a e akonaki mo e ngaahi folofola fakapoto ‘a Paula ki ho ‘atamai. Hola pea mei he ‘ahi’ahi ka ke tuli ki he ma’oni’oni pea tuku ke ‘atakai’i koe ‘e ho’o ngaahi kaume’a fakakalisitiane. Pea ko e taimi ‘e hoko mai ai ‘a e holi kovi, kuo pau ia te ke ma’u ‘e koe ‘a e ivi ke ke hanga ‘o malu’i mo ta’ofi ‘aki ‘ene hoko kiate koe.


TEFITO’I FAKAKAUKAU : Talangofua ki he poini ‘a Paula ‘e tolu. Manatu’i ia ‘o hola ma’u pe ‘o ‘oua ‘oange ha faingamalie. Uluaki, hola mei he ‘ahi’ahi. Ua, taimi tatau pe ho’o hola, tuli ki he ma’oni’oni. Tolu, fa’a feohi mo e kau kalisitiane ke ke ma’u ivi ai ki hono teke’i ‘o e ngaahi ‘ahi’ahi.

Be the first to comment on "EPELELI 24 PULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*