EPELELI 27 TOKONAKI


FAKAMANAVA MEI HE ‘OTUA


Folofola ke lau : 2 Timote 3:14-17
Veesi Tefito : 2 Timote 3:16-17
“Ko e potu Folofola kotoa pe ne fakamanava mei he ‘Otua, ‘oku ‘aonga foki ki he akonaki, ki he faka’ilo hala, ki he fakatonutonu, ki he ngaohia ke ma’oni’oni: koe’uhiä ke tu’u kakato ‘a e tangata faka’otua, kuo ‘osi sauni ki he ngaue lelei fulipe.” (2 Timote 3:16-17)


Hono ‘ikai ko e me’a malie ke tau ‘i ha sosaieti ‘oku hange ko kitautolu, ‘oku toko lahi ai ‘a e kakai ‘oku nau hanga ‘o fakafisinga’i ‘a e ngaahi hala pe founga ‘a e ‘Otua. Ko e Tohitapú ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai hano tatau ‘a hono fakatau atu ‘a e ngaahi tohi kehekehe he ta’u ki he ta’u. Ko e ha hono ‘uhinga ‘oku mavahe ai ‘a e lahi ‘a e ‘ohofi ‘o e fakatau ‘a e Tohitapu?


Kapau ‘e faifaiange ha taimi kuo ke ‘alu ki he ngaahi fale tohi ‘e si’i tu’u ‘i ho ‘atamai ‘a e ngaahi me’a lahi ‘i ai. Te ke sio ai ki he tohi maau, ki he ngaahi talanoa fa’u, ki he ngaahi talanoa fakakaume’a, ki he ngaahi piokalafi, ki he ngaahi tokoni fakaekita, ki he konga fakasaienisi, ki he ngaahi talanoa fa’u pe fakafepale. Pea ko e totoatu mo e ngaahi tohi kehe. Pea ‘oku ‘i ai ‘a e fu’u faikehekehe lahi.


Ko e kotoa kotoa ‘a e ngaahi naunau fa’u tohi ko ‘eni pea mo e tohitapu hange ko e maau, te ne hanga ‘e ia ‘o ue’i ho’o ongo. Ka ‘e ‘ikai ‘aupito te ne liliu ho’o mo’ui. Ko e saineisi ngaahi fakakaukau fakasaienisi meimei te ne hanga ‘o ue’i koe. Ka te u tala kiate kimoutolu he ‘ikai ‘aupito ‘e kei totonu ma’u ai pe ia ‘i he ngaahi ta’u ka hoko mai. Te ke lau ‘a e ngaahi tohi ‘o fekau’aki mo e tokoni’i ‘o kitautolu, pe ko he fa’ahinga ‘ulungaanga pe palopalema. Ka he ‘ikai ke lava ‘e he tohi ia ko ia ‘o ‘oatu kiate koe ha fa’ahinga power fakaloto ‘oku ke fiema’u ke ne hanga ‘o liliu ho’o mo’ui. Te ke lau pe ‘e koe ha ngaahi talanoa ‘o fekau’aki mo e sosaieti ko ‘eni ka he ‘ikai ke nau ‘oatu ‘e nautolu ha tali ke solova ‘aki ho palopalema, pe te ne ‘oatu kiate koe ha fakakaukau ke fakahaohaoa’i ai ‘a e mamani ko ‘eni ke liliu ki ai. ‘Ikai ‘aupito.


Ko e faikehekehe ia ‘o e ngaahi tohi kehe mo e Folofola ‘a e ‘Otua ko e tohitapu ia ‘oku laka ange ia he lea pe ‘i ha fo’i peesi. Ko e tohi ia ‘oku mo’ui pea ‘oku iviivi. Ko e taimi ‘oku ke lau ai ‘a e tohitapu te ne hanga ‘e ia ‘o liliu ho’o mo’ui. Te ke lava ‘o lau ia mo e fakapapau ‘oku mo’oni, he taimi ni pea a’u atu ‘o lau’ikuonga pea ta’engata ‘a ho’o mo’ui ‘i ho’o lau ‘a e folofola.
Ko ia ai kapau leva ‘oku ke fiema’u ke ke liliu ‘a ho’o mo’ui, ko e Laumalie Ma’oni’oni te ne to’o ‘e ia ‘a e folofola ‘o ne hanga leva ‘e ia ‘o ngaue’i ia ‘i ho’o mo’ui. Manatu ko e Laumalie ko ia ‘oku ne fai hotau liliu. Kapau te ke lau ho’o tohitapu mo ke matu’aki falala mo’oni ‘oku ‘i ai ‘a e ivi mo e mafai ‘o e ‘Otua ke ke fai pe ha fa’ahinga me’a ‘oku ne fiema’u ‘i he mo’ui ‘a e kakai ko e ‘uhinga ko e Folofola ‘a e ‘Otua. ‘Oku ‘i ai ‘a e ivi mo e malohi ‘i ai.


Ko ia ‘i he fo’i ‘ilo ko ia te ne tokoni’i koe ke ke lau ho’o tohitapu mo e loto fiefia. He ‘oku ‘i loto ‘i he ngaahi peesi ‘o e folofola ‘a e tali ‘a e ‘Otua ki he palopalema kotoa pe te ke ma’u. Pea ko ho’o folofola leva ‘oku ne puke ‘e ia ‘a e fo’i kï ki he liliu kotoa pe te ke fiema’u ‘i ho ‘ulungaanga. Pea ko e taimi hoko mai te ke fakaava ho’o tohitapu pea ke mahino’i ‘oku ‘ikai ko ho’o lau pe ‘a e tohi, ka ko ho’o fehangahangai mo e mo’ui mo e folofola ivi’ia ‘a e ‘Otua Mafimafi.


TEFITO’I FAKAKAUKAU : Lau ‘a e tohitapu he kuo ‘osi fakamanava’i ia ‘e he ‘Otua ki ho palopalema kotoa pe kotoa pe.

Be the first to comment on "EPELELI 27 TOKONAKI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*