EPELELI 29 MONITE


KI HE MA’A


Folofola ke lau : Taitusi 1:1-15
Veesi Tefito : Taitusi 1:15
“’Oku ma’a ‘a e me’a kotoa pe kiate kinautolu ‘oku ma’a; ka kiate kinautolu kuo ‘uli mo ta’etui ‘oku ‘ikai ke ma’a ha me’a, ka kuo ‘uli pe honau loto mo e konisenisi fakatou’osi.” (Taitusi 1:15)


‘Oku ke fa’a falala ki he kakai? Kapau leva ‘oku pehë pea ko e toko taha koe ‘oku falala’anga ‘iate koe pe. ‘Oku ke fa’a mahamahalo ki he kakai kehe ‘oku nau feinga ke nau me’angaue ‘aki koe? Kapau ko ia, ta ‘oku ke hanga pe ‘e koe ‘o fakalahi’i koe mo ke feinga pe koe ke ke pule’i koe. Tokanga ange, ko e founga ko é ‘oku tau sio ‘aki ki he kakai kehe ko e sio’ata pe ia ‘a e me’a ‘oku ‘i hotau loto. Pea ko e me’a ia ‘oku fua ‘aki’ etau me’afua ‘i he’etau sio ki he kakai kehe ‘e fakatatau pe ia ki he me’a ko é ‘oku ‘i loto ‘iate kitautolu.


‘Oku ‘i ai ha toko taha ta’emo’oni mo ha toko taha ‘oku ne ngaue ‘aki ‘a e loi, ‘oku ne ongo’i pe ‘e ia ko e kakai kehe ‘oku ‘ikai ke nau tala ‘enautolu ia ‘a e mo’oni mo e totonu. He ko hono ‘uhinga he ko e me’a pe ia ‘oku ne ‘amanaki ‘e fai ‘e he kakai kehe ‘a e me’a pe ‘oku ne ma’u ‘i loto ‘iate ia. Ko hono ‘ai ‘e taha ko e kakai ko é ‘oku fai mo’oni mo tala ‘a e mo’oni ‘oku nau hanga ‘o tali ‘a e kakai ‘i he’enau lea, ‘oku ne tui ko ‘enau lea ‘oku mo’oni he ko e toko taha mo’oni ia. Ko e kakai ko é ‘oku veiveiua ‘oku nau ui kinautolu ko e kakai falala’anga. Ko hono ‘uhinga pe ko e toko taha falala’anga ‘oku ne sio ia ki he mo’ui ‘oku ‘ikai ke toe fakaveiveiua. Pea ko hono mo’oni ko e toko taha ko é ‘oku veiveiua te ne veiveiua’i ai pe ‘e ia ‘a e laumalie ‘o e kakai kehe. Ko hono ‘uhinga he ko hono laumalie ‘oku fakafehu’ia ma’u pe ia ma’u pe ia.


Ko e kaiha’a ‘oku hokohoko atu pe ‘ene siofi ke sio ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha taha te ne ha’u ‘o kai ‘a ‘ene mo’ui, pe te ne ha’u ‘o feinga ke ne ma’u fakalaka ia ‘iate ia. Pea ko e toko taha manumanu ‘oku ne pehe pe ‘e ia ko e toko taha kotoa pe ‘oku fakaloto’i ‘i he fa’ahinga fiekaia ke ma’u ha’ane pa’anga. Ko ‘ene fakakaukau pe ‘ana ia ko e ‘uhinga ko e ‘i loto ‘ene manumanu pa’anga. Ko e taha kotoa pe te ne fai ha me’a ko e ‘ai pe ke tupu ke ma’u ha’ane pa’anga. Ko ia ai tatau pe ko e ha ‘a e lahi ‘etau feinga ke füfü’i ia, ko e me’a ko é ‘oku ‘i hotau loto ko ia pe ‘oku ha’u ki tu’a. ‘I he’etau lea, ‘i he’etau ngaahi ngaue, ‘i he ngaahi ‘uni me’a ko é ‘oku tau fai ko e me’a pe ia ‘oku ‘asi mai. Neongo pe ko e ha ‘a e lahi ‘etau füfü’i ka ‘e e’a pe ia.


Kapau leva ‘oku ‘i ai ha ‘ita pe ha meheka pe ha teteve ‘i hotau loto, te ke lava pe ke ke ‘ilo ‘i he founga ‘oku ke huhu’u ai ki he kakai kehe ‘i he angahala tatau. Ko ia, tatau pe pe ko e ha ka ‘e lava ‘e he ‘Otua ‘o liliu. Te ne hanga ‘o foaki kiate koe ha fa’ahinga fakakaukau ‘oku fo’ou ‘aki ‘ene ‘oatu kiate koe ha loto ‘oku ma’a (Saame 51:10).


Ko e mamani ‘oku tau nofo ai ‘e toe saiange ‘i he’etau sio ‘aki ‘a e loto ‘oku ma’a. Kapau leva he ‘ikai te ke sai’ia ‘i he founga ‘oku ke sio ‘aki ki he mamani ko ‘eni ‘i ho ‘atakai, kole ki he ‘Otua ke ne foaki atu kiate koe ha loto ma’a, pea te ke sio leva ki he fu’u faikehekehe lahi. ‘E hange ko é ko e ni’ihi ko ‘enau tui pe ‘a e mata sio’ata lanu mata ‘e lanu mata ‘a e fo’i mamani ‘oku nau sio ki ai. Pea kapau ko e mata sio’ata lanu puluu ‘e lanu puluu ai ‘a e mamani ‘oku nau sio ki ai. Pea ‘e kehe ia mo e sio ‘a e toko taha ‘oku ne tui ‘a e mata sio’ata ‘oku clear pea ‘oku maama pea ‘oku ma’a, pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha me’a te ne fakapuliki, ‘e pehe pe mo e mamani ia ‘oku sio ki ai.


TEFITO’I FAKAKAUKAU : Kapau leva ‘oku ‘ikai te ke sai’ia ha taha ‘i he ‘atakai pe ko e potu ‘oku ke nofo ai, kole ki he ‘Eiki ke liliu koe ke ‘oatu kia koe ha loto ma’a pea ‘e toki sio ki he fu’u kehekehe lahi.

Be the first to comment on "EPELELI 29 MONITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*