ME 1 PULELULU

MAHINA KO ME

KO E NGAAHI LESONI MEI HE MO’UI ‘A SAMIUELA

Kainga, ko Samiuelá ko e taha ia ha fu’u saieniti fakalaumalie ‘i he Fuakava Motu’á. Ko e kotoa ‘o ‘ene mo’uí, na’e tukupā pe ia ke ne falala ki he ‘Otuá. Io, na’a mo hono fanau’i mai pé, ko e fua ia ‘o e lotu ‘o ‘ene fa’é.

Na’e mo’ui ‘a Samiuela, ko e tokotaha na’a ne ‘ilo ‘a e ‘Otuá pea na’e ‘I ai ‘a ‘ene kaveinga ki he’ene mo’uí. ‘Oku ou tui ‘oku tatau pe mo kitautolu, ko e taha kotoa pe kuo ‘osi ‘I ai ‘a e kaveinga ‘a e ‘Otuá ki ai.

Na’a ne ako ‘i he’ene kei ta’u si’I pé ke fakafanongo ki he Le’o ‘o e ‘Otuá. Pea ko hono olá na’e lahi ‘a e ngaahi ta’u na’a ne fononga fakaloto ai pea mo e ‘Eikí.

Ko Samiuelá, ko e taha foki ia ha tangata na’e faimo’oni mo fakamatoato ‘ene me’a kotoa pe. Ko ‘ene mo’uí na’e ‘ikai ke ‘ilo ai ha mele ‘iate ia. He na’e ‘a’eva ‘a Samiuela pea mo e ‘Otua, ‘o ne mātu’aki fu’u vaofi pea mo Ia, pea na’a ne iviivi(powerful), ‘o a’u ki he ngaahi tu’i, na’a nau manavahē kiate ia.

Ko e me’a fakalotolahi ‘o kau kia Samiuela, he ko e tangata tatau pe ia mo koe pea mo au. ‘Oku ‘ikai ha’atau faikehekehe. Na’e ‘ikai ke makehe atu ‘ene potó ‘ana, pe ko hono taleniti, pe ko e ngaahi me’a na’a ne malava, ke toki fanongo ai pea mei he ‘Otuá. Na’a ne kamata ‘aki pe ‘a ‘ene ‘a’eva pe luelue pea mo e ‘Otua, ‘i he taimi na’a ne kei si’i ai. Pea tupulaki hake ai pe ‘o ma’u ha taimi makehe pea mo e ‘Otuá ‘o ne hoko ai pe ko e taha ia ‘o e kau saieniti fakalaumalie ‘o e tohitapú.

Hanga ‘o lau pea ke fakatokanga fakalelei ki he ako ‘a Samiuela ke ne fononga pea mo e ‘Otuá. Kapau te ke lava ‘o muimui ‘i he’ene ngaahi sipingá, pea te ke fononga mo koe pea mo e ‘Otuá, pea ke ma’u ai ‘a e ivi pea mo e malohi tatau ‘i ho’o mo’uí.

KO E NGAAHI LESONI PEA MEI HE MO’UI ‘A SAMIUELA

KO E LOTU NA’E TALI ‘E HE ‘OTUÁ

Folofola ke lau : 1 Samiuela 1:1-20 Veesi Tefito: 1 Samiuela 1:11

Pea fai ‘e he fefine ‘ene tukumo’uí, ‘o pehē, Sihova Sapaoti é, kapau mo’oni te ke ’afio’i ‘a e mamahi ‘a ho’o kaunanga, ka ke manatu’i au, ‘o ‘ikai ngalo ho’o kaunanga, ka ke foaki mai ha hako tangata, pea te u toki tuku ia ki he ‘Afiona ‘i he ngaahi ‘aho kotoa pe ‘o ‘ene mo’ui, pea ‘e ‘ikai apo ha tele ki hono ‘ulu”

Na’e tupu hake ‘a e ki’i tamasi’i ko ‘eni ko Samiuela, ‘o ne ‘ilo ‘a e kaveinga ‘a e ‘Otua ki he’ene mo’uí. Na’e fā’ele’i mai pe ia ‘i ha kaveinga makehe ‘a e ‘Otua kiate ia.

Ko hono fā’ele’i mai ‘o Samiuela, ko e talilotu mo’oni ia ki he fa’ahinga lotu kole tōtōivi ‘a ‘Ana ki he ‘Otuá, ke ‘omai ha’ane tamasi’i. ‘Io ‘o a’u pe ia ki he te’eki ke hoko mai ‘a e mo’ui ‘a e ki’i tamasi’i ko ‘eni ki mamaní, ko ‘ene fa’ē, ko e fefine faitotonu mo’oni. Na’a ne fai ha palomesi ki he ‘Otuá, te ne hanga ‘o foaki ange ‘a e ki’i tamasi’i ko ‘ení kiate Ia. Na’e ‘ikai ke toe ‘i ai ha fili (choice) ia ‘a Samiuela pe ‘e fēfē ‘a e ange ‘o ‘ene mo’ui pea mo ‘ene nofo, ka na’a ne fakapotopoto ‘o ne fili ke ne muimui pe ‘i he va’ihala kuo ‘osi hanga ‘e he ‘Otuá ‘o tofa pea ma’aná.

Na’e ‘ikai ‘aupito ke hoha’a ‘a Samiuela ki he ngaahi faingata’a na’e hoko mai. Ko ‘ene mo’ui, na’e mātu’aki pau pea malu ‘a ‘ene nofo, ‘i he’ene ‘ilo, ko e ‘Otuá na’a ne fakatupu ia, ‘aki ha kaveinga ‘i he’ene hoko mai ki mamani. Hangē pe ia ko kitautolu, ‘oku ‘ikai ha taha ‘e hoko noa mai ki mamani, ta’e ‘i ai ha kaveinga ki ai ‘a e ‘Otuá.

‘E lava pe foki ke tau fakapapau’i, ko ‘etau mo’ui ‘oku ‘uhinga tatau pea mo e kaveinga tatau na’e hoko mai ai ‘a Samiuela. ‘Oku ‘ikai ko ho’o hoko mai, ko ha accident, pe ‘oku ke hoko fakafokifā mai. Na’e hanga ‘e he ‘Otuá ‘o fakatupu koe ‘aki pe ‘a e ‘uhinga. Pea ko e kaveinga ia, ke ke tulimui ke ke a’usia.

Mahalo pe ‘oku ‘ikai te ke hanga ‘o fakatokanga’i, ‘a e lahi ‘a e ngaahi lotu kuo fanongo ki ai ‘a e ‘Otua pea mo ho hingoa ‘a ‘ene ‘aliaki hake kiate Ia. Kimu’a pea fanau’i mai koé, ‘oku mahu’inga ‘aupito ‘a e lotu ‘oku fai ‘e ho’o fangakui kalisitiane kimu’á, pea meimei ko ‘enau lotu kuo ke hoko mai ai ki mamani. ‘I he lotu ‘a e fangakui ‘i mu’a ke hoko ‘enau fanau mo e fanga mokopuna ke nau muimui ki he ‘Otuá. ‘Io pea neongo ko ho’o matu’a ‘oku nau kalisitiane pe ‘ikai, ka ‘oku ‘ikai ‘aupito ha’o lava ke mafakakaukaua ‘a e tokolahi ‘a e kakai kehekehe ‘oku nau lotu pea ma’au fakatefito.

‘Oua ‘aupito na’a ke fakakaukau, ko ho’o mo’ui ko ha me’a si’i. Kuo ‘osi hilifaki nima ‘a e ‘Otua kiate koe mei he kamata’anga pe, pea na’a mo ho tu’itu’ia pe ‘i he manava, kuo ‘osi ‘i ai pe ‘a e ‘Otua, ke kamata mo faka’osi ‘a ‘Ene kaveinga ki ho’o mo’ui. Manatu ma’u pe, pe ‘oku lotu pe ta’elotu ‘a ho’o mātu’á, ka na’e ‘i ai pe ‘a e kakai na’a nau lotu ma’au, ‘o ‘uhinga ai ho’o tu’unga he taimi ni.

Kuo ‘osi a’u atu ‘a e Nima ‘o e ‘Otuá ia kiate koe, ko hono ‘uhingá, he ‘oku ke mahu’inga lahi ki he ‘Otuá. Pea ‘oku ‘i ai ‘a e me’a lahi ‘oku ne fiema’u ke fai ‘o fakafou ‘i ho’o mo’ui. Tukuange ha taimi mavahe ‘i he ‘aho ko ‘eni, ke ke fakafiefia’i ai ‘a ho’o makehe. Kuo ‘osi hanga ‘e he ‘Otua ‘o fokotu’utu’u ia ma’au, pea ko koe pe tokotaha te ke lava ‘o fakakakato iá. Fakafeta’i kiate Ia, pea ke fakamalō, koe’uhingá he na’e ‘i ai ha kakai faitotonu na’a nau lotu ma’au ‘i he ngaahi ta’u kimu’a, pea fakafeta’i kiate Ia ‘i he tali ‘o e ngaahi lotu ko iá.

TEFITO’I FAKAKAUKAU: Hanga ‘o manatu’i, ko ho’o hoko mai, ko e talilotu ia ‘a e ‘Otua ki he lotu ho’o mātu’a pe ko ha kakai kehe, ke fakahoko ‘ene kaveinga makehe ki ho’o mo’uí. Mo’ui ke ke fakahoko ‘a e kaveinga ‘a e ‘Otuá.

Be the first to comment on "ME 1 PULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*