ME 3 FALAITE

‘IKAI TUKU ‘A E LOTU HŪFIA

Folofola ke lau : 1 Samiuela 12:16-25 1 Samiuela 12:23 “Ko e me’a kiate au foki, mole ke mama’o ha’aku hia kia Sihova, ‘i he’eku tuku ‘eku hūfia kimoutolu: ka te u fale’i kimoutolu ‘i he hala ‘oku lelei mo totonu”

Kainga ko e fakasītu’a’i kitá, ‘oku ‘ikai ko ha me’a faingofua ke te tali, ka ko e taha kotoa pe ‘oku ne fehangahangai mo ia, ‘oku ne ‘ilo ko e me’a faingata’a ‘i he ngaahi taimi ‘e ni’ihi.

Na’e fakasītu’a’i ‘a Samiuela ‘e he pule’angá katoa. Na’e hanga ‘e he ‘Otua ‘o pani ‘a Samiuela, ko e taki ia fakalaumalie ki ‘Isilelí, he na’e ‘ikai ke fiema’u ‘e Samiuela hono kakai ke nau ma’u ha tu’i noa’ia pe, ‘o hangé ko e ngaahi pule’anga kehé, ke pule’i kinautolu. Ko e fiema’u ‘a e ‘Otuá ke nau falalaange kiate Ia, mo fakaongo ki he’ene kau palofitá, hangé ko Samiuela. Na’e toe ‘i ai ‘a e fakakaukau kehe ia ‘a e kau ‘Isileli. Na’a nau kole mo kole ki ha tu’i pea na’e fakatokanga ‘e Samiuela kiate kinautolu, ko ‘enau kole ‘oku fai, ko ‘enau kole ha palopalema pe faingata’a ki ‘Isilelí, ka na’a nau vilitaki atu pe ‘enau fiema’ú. Faifai pea hange ‘e he ‘Otuá ‘o foaki kiate kinautolu ‘a e me’a ‘oku nau fiema’ú.

‘Oku tau faka’ofa’ia ‘ia Samiuela, kuo pau ke ne hanga ‘o pani ‘a e tokotaha, ‘a ia na’a ne hanga ‘o fakafisinga’i ia. Fa’a ‘i ai pe ‘a e me’a pehē, ko e kakai ko é ‘oku nau faikovi mai, ‘oku fa’a faka’atā ‘ehe ‘Otuá ke te hanga ‘o tapuaki’i. Ko e taimi pe ko é kuo ma’u ai ‘e he kakai ‘a e me’a na’a nau fiema’u, na’a nau hanga leva ‘o ‘ilo ‘a e fehalaaki ‘a e me’a na’a nau faí. Na’a nau situ’a pea meia Samiuela, pea nau kole kiate ia ke hoko hoko atu mu’a ‘ene ngaue kiate kinautolu.

Na’e monū’ia ‘a Isileli, he na’e ‘i ai ha tangata na’e fu’u matu’otu’a ange ‘o hangē ko Samiuela, na’a ne ‘ilo kapau te ne hanga ‘o fakasītu’a’i ‘a e kakai ‘a e ‘Otuá, ko ‘ene fakaafe’i ia kinautolu ki ha toe palopalema pe ha faingata’a ‘oku toe lahi ange. Ko ia na’a ne hanga ‘o folo ‘a ‘ene ‘afungi kotoa pe, kae pikitai pe kiate kinautolu.

Ko ho ngaahi kaume’a, ‘e ‘ikai te nau fakamālo ma’u ai pe kiate koe ‘i ho’o ngaahi fakatokanga ‘oku fai. ‘I he taimi pe ko é te nau ‘alu atu ai ‘o tō ki ha fu’u faingata’a lahi, pea te nau toki manatu’i koe. Na’a nau hanga ‘o fakasītu’a’i ho fale’i, pea nau fakasītu’a’i mo koe foki. Pea neongo kainga ‘a ‘ene vevela pea mo ‘ene mamahi, hanga ma’u pe ‘o ta’ofi ‘a e ‘ahi’ahi ko ia ke ke li’aki mo ke tukuange kinautolu ki he’enau ngaahi fakakaukau kovi ‘oku fai.

Hokohoko pe ho’o lotu kiate kinautolu, pea ke teuteu pe ke ke hanga ‘o fakamolemole’i kinautolu. He ‘e ‘i ai pe ‘a e taimi te nau toki ‘ilo ai ‘a e fehalaaki ‘enau fakakaukau. He’ikai ‘oku ke fiema’u ke nau fai ‘a e me’a tatau kiate koe. Pe’i hoko atu ho’o kataki’i kinautolu, he te nau toki fakamo’oni ange ‘amui ‘a ho’o taukave ki he mo’oni mo e totonu. Ko e ‘Otua pe te ne ‘oatu ho pale.

TEFITO’I FAKAKAUKAU: Tatau pé, pe koehā, kīkītaki pe he lotu mo hono hūfia ‘o e kakaí, neongo ‘enau sītu’a pea mei he ‘Eikí, pea neongo ‘a e ‘ikai te nau tali ‘a ho’o ngaahi leá, ka ke lotu’i pe, pea ke hūfia kinautolu, na’a nau tō ki ha faingata’a lahi ange.

Be the first to comment on "ME 3 FALAITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*