ME 4 TOKONAKI

KO E HĀ ‘A E NGAAHI LEA ‘A E FANGASIPI ‘OKU ONGO MAÍ

Folofola ke lau : 1 Samiuela 15:10-23 Veesi Tefito: 1 Samiuela 15:13-14 “Pea a’u ‘a Samiuela kia Saula: pea me’a ki ai ‘a Saula, Ke monū’ia koe meia Sihova: kuo u fakaai ‘a e folofola ‘a e ‘Eiki. Pea pehē ange ‘e Samiuela, Pea ko e hā ai ‘a e lea ‘a e fanga sipi ‘oku ongoonga’a mai, mo e tangi ‘a e fanga pulu ‘oku ou fanongoa?”

Malō é feinga Saula! Kuo ‘osi hā mahino ‘a e ngaahi tu’utu’uni ‘a e ‘Otuá, ‘Oua na’a ke to’o ha momo’i me’a ‘e taha mei he koloa ‘a e fili, kae faka’auha ‘a e me’a kotoa pe, pea mo e tokotaha kotoa pe he ko e fakamaau ia ki he kakai kovi. Neongo kotoa ia ‘e kainga, na’e ‘ikai ta’ofi ‘e Saula ‘ene manumanu ki he ngaahi koloa lelei taha ‘a e filí. Na’a ne pehē; toki me’a fakamā ia ke ne hanga ‘o maumau’i ‘a e fu’u fangamanu faka’ofo’ofa mo lelei, pea a’u pe ki he’ene hanga ‘o fakahaofi mo e mo’ui ‘a e fu’u tu’i kovi ko ‘eni. Na’e hanga leva ‘e Saula ‘o toe nga’unu atu ki he me’a kovi taha, ko ‘ene loi kia Samiuela, tokua na’a ne talangofua mo muimui ki he ngaahi tu’utu’uni na’e fai ki ai ‘e he ‘Otua. Kaekehe na’e ‘ilo kotoa pe ‘e Samiuela ‘a e mo’oni mo e totonu. Kainga, ‘oku ‘ikai te ke tokoni’i ho’o ngaue ‘aki ho’o hanga ‘o fakamaa’i ‘a e tu’i, ‘i he ‘ao ‘o hono kakai.

Ko e taimi ‘e taha, ‘e si’isi’i ange ‘a e palopalema mo e faingata’a ‘i ha’atau toe fai ha founga ‘e taha ‘i he’etau hanga ‘o fakae’a ‘a e angahala. Ko e ‘ahi’ahi lahi ke tau fa’a hanga ‘o va’inga ‘aki hotau ngaahi maheni, ‘o fakakata ‘aki, pea ko e toe koviange, he ‘oku ‘ikai ko ho’o pisinisi. ‘Oku ‘ikai te ke loto ke ke ngalivale, he ‘oku ‘ikai te ke haohaoa koe. Neongo kotoa ko iá, na’e ‘amanaki mai ‘a e tu’i kiate koe ke ke fai ‘a e me’a ko ia na’e fai ‘e Samiuela, ‘o ke sio ki he angahala mo ‘ene kovi.

Na’e ‘ikai ke ‘alu takai hoko ‘a Samiuela ‘o fakasio ‘a e kovi ko ‘eni na’e hoko, mo e tonounou na’e fai ‘e Saula. Pea ko e lesoni ia kiate kitautolu. ‘Oku ‘ikai ko ha kakai kumi kovi kitautolu, pe ko ha kakai ‘oku tau sai’ia ke tau hanga ‘o ‘ohake ‘a e tōnounou ‘a e kakai kehé. Kaekehe ‘i he tafa’aki ‘e taha, na’e ‘ikai ke hanga ‘e Samiuela, ‘o tafulu’i ‘a Saula, ‘i he’ene hanga ‘o lī ki lalo ‘a e Huafa ‘o Sihova ‘i he’ene talangata’a. Ka neongo ko iá, na’e hanga ‘e Saula ‘o fakatonulea ‘ene angahalá; ko e talangofua.

Kainga, ko e taimi ko é ‘oku ke ‘i ha tu’unga ai ‘oku feinga ‘a e kakai kehe ke ‘ufi’ufi ‘enau angahala ‘o ui ia ko e talangofua, lotu ke ke lotolahi ke ta’ofi ha’o ‘ave’aveua ‘a e mo’oni. ‘Ai hangatonu pe ‘a e mo’oni.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : Ka ke fehangahangai leva pea mo e angahala, ‘oua na’a ke ‘ave’aveua, ka ke ‘ave hangatonu pe ‘a e mo’oni.

Be the first to comment on "ME 4 TOKONAKI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*