ME 5 SAPATE

KO E FONONGA ‘I HE TOHI PALOVEAPE MO E TANGATA POTO

Ki ha tangata pe tokotaha ‘oku ne fakaikuiku ‘ene mo’ui, ko ha tu’i tu’umalie mo ha tu’i iviivi mo to’a, ‘oku tau sio kia Solomone, ko e tokotaha ia na’e seselue ‘a hono kamata’anga. Ko ‘ene fa’ē, ko Patisepa, ko e fefine ia na’e manako ai ‘a Kingi Tevita, ‘o ne fe’auaki mo ia. Pea na’e ‘i ai ‘a ‘ene feinga ke ‘ufi’ufi ‘a ‘ena maheni, ka na’e ‘ikai ke ola. Ne fai atu ‘a e fononga ‘a Tevita ke ‘ufi’ufi ‘a e kovi ni, pea ne a’u ai ki he’ene tamate’i ‘a e husepaniti ko ia ‘o Patisepa. ‘Ikai ngata pe foki ‘i he fakamā ‘o e koula kuo ‘omi kiate kinaua, ka na’e tautea kinaua ‘e he ‘Otua foki. Ko ‘ena ‘uluaki tama na’e mate, pea ko ‘ena tamasi’i ‘eni hono ua, ko Solomone. Pea neongo ko Tevita ko e sōtia ongoongoa, na’e ‘ikai ‘aupito ke ‘ilo ‘a Solomone ia, ko e tokotaha to’a. Kaekehe ko hono mo’oni, na’e hangehangé na’e ‘ikai totonu ke fili ‘a Solomone ia ke ne fetongi ‘a e fu’u tangata tau ko ‘eni ‘i he hisitolia ‘o Isileli, ka ko Tevita.

‘Oku tokolahi ‘a e kakai ‘oku nau hanga ‘o fakakaukau’i na’e ‘ikai fe’unga ‘a Solomone ia ke ne hoko ko e tu’i, pea a’u ai pe ‘enau fakaanga’i, ‘oku ‘ikai totonu ke hoko ‘a Solomone ki he taloni.

‘Oku ke fakakaukau ange kia Solomone, ‘a ‘ene fehangahangai mo e ngaahi poletaki ko ‘eni. ‘I he taimi ‘oku hoko mai ai ‘a e ‘Otua kiate koe mo ne hanga ‘o fakaafe’i koe, te ke kole kiate Ia ‘a e me’a kotoa pe ‘oku ke fiema’u? Koehā leva ho’o tali ‘e fai, ‘o hange ko e hokomai ‘a e ‘Otua ‘o ne fai ha fakaafe kia Solomone pe koehā ‘ene me’a ‘oku fiema’u, pea ‘oku tau malie’ia he tali ‘oku fai ‘e Kingi Solomone. Na’e ‘ikai ke ne pehe, ke ke ngaohi au keu hange ko ‘eku tamaí, ko e to’a pea matapoto he taú, pe te ne kole ke faka’auha hono ngaahi fili, pe ‘omi mu’a ‘a e nonga mo e melino ki Isileli, pe ‘omi mu’a ha mo’ui lelei mo ha mo’ui loloa, pe ‘omi ha tu’umalie mo e fiefia kotoa pe ‘oku ‘iloa ki he fa’ahinga ‘o e tangata? Hala fakalelei ke kole ‘e Solomone ia ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni. Na’a ne kole pe ‘a e poto.

Na’a ne fakapapau’i, ko e kotoa ‘o e ngaahi ‘ahi’ahi ko ‘eni, mo e ngaahi fakapapau ‘oku ne fehangahangai mo ia, ko e me’a lelei taha te ne kole pea mei he ‘Otua, ke ne kole pe ‘a e poto. Pea ko ‘ene kole na’e fakahoifua ki he ‘Otua, pea na’a ne foaki ki ai ‘a e poto. Pea na’a ne toe fakakau ai mo e me’a kotoa pe, na’e ‘afio’i ‘e he ‘Otua ‘e lelei ia ki he me’a ‘oku ne kole.

Ko e poto, ko e malava ke te hanga ‘o ngaue’aki ‘a e poto ‘i hoto ‘atamai ki he ngaahi palopalema ‘o e mo’ui faka’ahó. Ko e me’a ia ‘oku ui ko e poto. Ko e tohi Paloveape, meimei ko e tohi pe ia ‘a Solomone. Pea ‘oku ‘i ai ha ngaahi ‘ilo lalahi mo e poto ‘oku tau tumu ai. ‘Oku tau sio ai ki he ngaahi maama fakaloto ‘oku ‘ilo ‘i he potu kotoa pe ‘o e tohi ko ‘eni.

‘Oku ou fakaafe’i atu ke ta luelue mu’a ‘i he ngaahi peesi kotoa pe ‘o e tohi ‘a Solomone, he tangata ia na’a ne ma’u ‘ene poto fakahangatonu pe pea mei he ‘Otua. Pea kapau ‘oku pehe ‘a e tali ‘a e lotu ‘a Kingi Solomone, pea ‘oku fakalotolahi kiate kitaua ke ta kole ‘a e me’a tatau. Kaekehe, ta fononga mu’a ‘i he tohi Paloveape pea ta ako mei he poto ko ‘eni.

KO E FONONGA ‘I HE TOHI PALOVEAPE MO E TANGATA POTO

KO POTO

Folofola ke lau : Paloveape 1:1-6 Tefito’i Veesi: Paloveape 1:5 “Ke fanongo ‘a e poto, pea fakalahi ‘ene me’a ‘oku ma’u; Pea ke ma’u ‘uta lelei mei ai ‘e he loto matala:”

Ko e tokolahi ‘o kitautolu ‘e kainga, ‘oku tau havala ke tau ma’u ‘a e me’a kotoa pe ‘i he mo’uí. Hili ia ko iá, ko e fo’i mo’ui ‘oku tau nofo’aki, ‘oku taha pe. Ka ‘ikai te tau poto ‘i he fakapapau’i ‘a e me’a ke tau faí, te tau hanga ‘o maumau’i ‘a e fo’i mo’ui pe ‘e taha ‘oku tau ma’u.

‘Oku ‘i ai ‘a e tokolahi ‘oku nau pehē, teu nofo ‘o fai é, fai é, keu ma’u mai é, ma’u mai é, ka ‘oku ‘ikai te nau tokanga, ko e me’a mahu’inga taha, ‘oku taha pe ‘a e fo’i mo’ui ‘oku nau ma’u. Pea ka faifai ange kuo ma’u kotoa ‘a mamani, kae mole ‘a e fo’i taha ko ia, ta ko e toki fakapō é ka ko kitaua.

Na’e pehē ‘e Kingi Solomone, ko e tokotaha poto, ‘oku hokohoko atu pe ‘ene akó, ke ne toe ‘ilo mo ha toe ngaahi me’a lahi. Ko e lahi ange ‘a e me’a ‘oku ne ako ki ai, ko e lahi ange ia ‘a ‘ene hanga ‘o fakatokanga’i mo ‘ilo ‘a e toe lahi ‘a e ngaahi me’a ke ne hanga ‘o ‘ilo’i. Ko e lahi ange ‘a e ‘ilo ‘oku ne ma’u, ko e lahi ange ia ‘a ‘ene mahino’i ‘a ‘ene ‘atamai lelei pea mo e lahi ange mo e me’a ‘oku ne ma’u ke foaki ki he kakai kehé.

Ko hono ‘ai ‘e taha, ‘oku ‘i ai ‘a e tokolahi ‘oku nau fiema’u ‘a e me’a ko é mo é kae ‘aki ‘a e ako si’isi’i, ‘a e me’a pe ko é ‘oku nau malava ‘o ako. ‘E lava fēfē ke te ‘ilo ha me’a lahi, kapau ‘oku ‘ikai te ke ako lahi. Ko e lahi ange ho’o ako, ko e lahi ange ia ‘a e me’a ‘oku ke ‘ilo.

‘I he ‘apiakó, ‘oku nau hanga pe ‘o ‘oatu kiate koe ha ki’i ngaue fe’unga ke ke fai. Ka ‘oku ‘ikai ke fakamoleki honau taimi ‘i he lautohi mo e ako ha me’a pe ‘oku ‘ikai totonu ia ke nau ako. Ka ke ka ‘alu ki faleako ‘i he ngaahi ‘aho ko ‘eni, ‘oku ou tui, kuo ako’i ‘a e me’a kotoa pe ‘i he ‘apiako, ‘o a’u ai ki he ngaahi ‘apiako lalahi ‘i muli, ‘oku nau ako’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘ikai totonu ke tau ‘ilo ki ai.

‘Oku taitaha pe ha’anau fai ‘e kinautolu ha ngaahi fehu’i. ‘Oku nau matu’aki fu’u fakavahavaha’a ‘aupito pe kinautolu pea matu’aki fu’u faikehekehe mo e ngaahi me’a ‘oku hoko ‘i honau ‘atakai. Pea ‘oku hanga leva ‘e Solomone ‘o ui ‘a e fa’ahinga kakai ko ‘eni ko e sesele (fools). Pea ‘oku ou tui kapau na’e kei mo’ui ‘a Kingi Solomone ‘o ‘a’ahi mai ki hotau ngaahi loki ako he ngaahi ‘aho ni, te ne ui kotoa hotau ngaahi faleako mo e ngaahi kalasi, ko e sesele ‘o hange ko ia ko ‘ene lau ‘ia Paloveape 13:20, “Ko ia ‘oku fafale ki he kau poto, te ne hoko ko e poto, ka ko ia ‘oku kaume’a pea mo e sesele, ‘e hoko ko e lusa”.

Kainga, ko e sesele, ko ha tokotaha ‘oku ‘ikai te ne ‘ilo ‘e ia ‘a Kalaisi. Pea ko ‘ene to’onga pea mo ‘ene mo’ui kotoa pe ‘oku ‘ikai tuha mo e kakai ‘o e maama. Kaekehe ‘oku fale’i kitaua ‘e Solomone ‘i he pongipongi ko ‘eni, ke ta fafale pe fakakaume’a mu’a ki he kau potó. He ko e poto ‘oku ne matu’aki ta’utu hifo ‘o lau, pea ne fakafehu’i pea ne hanga ‘o kuku ‘a e ngaahi faingamalie kotoa pe ke ne ako ai ki he ngaahi ‘unime’a faka’Otuá pea mo e ngaahi me’a fakaofo ‘o e mo’uí. Pea ke hanga mu’a ‘o ‘ai ia, ko ho ‘ulungaanga ia.

Hanga ‘o fakamoleki ho taimi pea mo e kau poto ‘oku ke ‘ilo’i. Fakamoleki ho taimi ke ke pōtalanoa pea mo e kakai ko ia. ‘Oku ‘ikai ko e kau filosefa pe ko e kau mataotao faka’atamai, ka ko e kakai ‘oku ma’olunga ‘enau ‘ilo ki he ‘Otuá. Hanga ‘o siofi ‘enau to’ongamo’ui, pea ke fakafehu’i kiate kinautolu ha ngaahi fehu’i, pea ke fakapapau’i ‘oku ‘ikai mole ho taimi, he fakafanongo. ‘Oua te ke talatalanoa pe koe ia ‘o ke ma’u pe ‘e koe ‘a e taimi ‘i ho’o talanoa, kae ‘ikai te ke fakafanongo. Ko e kakai pehe, ‘oku ‘ikai ko ha kakai ia ‘oku lahi ‘enau ‘ilo mo ‘enau potó, ‘a é ‘oku nau fai ma’u pe ‘a e talanoa, ‘o ‘ikai te nau fakafanongo ke nau ako.

Ko ia ‘a e mahu’inga, ‘etau kaume’a pea mo e kakai ‘oku nau ‘ilo ‘a e ‘Otua. Ko e ‘ilo ko ia ‘oku ke ma’u, te ne malava leva ke ne ngaohi koe ke ke lava ‘o nofo he mo’ui ko ‘ení ki he lahi taha. ‘Oua na’a ke nofo ‘i he mo’ui ‘o hangē ha taha ‘oku lau ki ai ‘a Solomone, ‘oku hoko ko e sesele. He ko e mo’ui ‘oku fu’u matu’aki fu’u mahu’inga ‘aupito. Ko ia ai, ‘oua na’a ke nofo ta’etokanga.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : Fakakaume’a pea ke ako, pea ke kuku ‘a e ngaahi lelei kotoa pe ‘oku ke ma’u pea mei he kau poto, mei he kakai ‘oku nau ‘ilo ‘a e ‘Otua, ‘o tauhi ‘aki ia ho’o mo’ui ‘i he toenga ‘oku ke nofo ai ‘i mamani.

Be the first to comment on "ME 5 SAPATE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*