ME 8 PULELULU

KO E MAHINO

Folofola ke lau : Paloveape 3:1-7 Veesi Tefito: Paloveape 3:5-6 “Falala ki he ‘Eiki ’aki ‘a e kotoa ‘o ho loto, ‘O ‘oua ‘e fāki ki ho poto o’ou: Ke ke fakaongo kiate ia ‘i ho hala kotoa pe, Pea ‘e fakatonutonu ‘e ia ho ngaahi ‘alunga”

Kainga, ko e me’a ‘e taha ke ta falalala ki he ‘Otuá ‘aki hota ‘atamai, pea ko e toe me’a kehe pe ke ta falala kiate Ia, ‘aki ‘a e kotoa hota lotó. Mahalo pe ‘oku ke fa’a pehē ‘i ho fakakaukau, ‘oku fu’u mafai lahi ange ‘a e ‘Otuá, pea ‘oku ne malava ke ne hanga ‘o tokanga’i ho’o ngaahi fiema’u, ka ‘i he taimi ko é ‘oku tō mai ai ‘a e palopalema, pea ‘oku kamata leva ke totolo mai ‘a e veiveiua ki ho fakakaukau. Pea ke veiveiua leva pe ‘oku falala’anga ko á ‘a e ‘Eiki ke ke fakafalala ki ai ho ngaahi fiema’u pe ‘ikai? Me’a ni nai ‘oku ne faitotonu ki he’ene ngaahi palomesi kuo ne lea ‘akí? ‘Oku ‘i ai pe ‘a e me’a pehē ‘oku fa’a totolo mai ki he’etau ngaahi fakakaukau.

Ko e taha ha tauhele ‘oku fa’a hoko ma’u pe ki he kau kalisitiane tokolahi, ko e falala pe ki honau poto pe ‘onautolú. ‘Oku tau fehangahangai mo ha fa’ahinga fokotu’utu’u pe fa’ahinga palopalema, pea ‘oku fa’a malava pe ke tau hanga ‘o solova ‘a e palopalema ko ia ‘aki ‘etau founga pe ‘atautolu. Ka ko e taimi ko é te tau tō ai ki he fakatu’utāmaki, ‘oku hanga leva ‘e he Paloveape ko ‘eni, ‘o fakalotolahi’i kitautolu, ke ‘oua mu’a na’a tau falala ki hotau poto pe mahino pe ‘o kitautolu. ‘Oku tau kākā’i kitautolu, kapau te tau fakakaukau ‘oku tau poto fe’unga pe kitautolu ke tau fai ‘a e fili ‘oku totonu, ‘o mavahe pea mei he ‘Otua. Mahalo pe kuo ke ‘osi fa’a fanongo ‘i he fa’a lea ko ‘eni, ‘oku ‘omi ‘e he ‘Eiki ‘a e ‘atamai lelei kiate kitautolu ke tau ngaue’aki. Mahalo pe ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otuá ke tau hanga ‘o ngaue’i ‘aki ma’atautolu mo hotau ngaahi faingata’a?

Ko hono mo’oni, ‘oku ‘omi ‘e he ‘Otua ‘a e Laumalie Ma’oni’oni, ke tataki kitautolu pea ne ako’i kitautolu ‘i he fo’i fakakaukau kotoa pe. ‘I he fo’i hala kotoa pe te tau fou ai, kuo pau te ne hanga ‘o tataki kitautolu ‘i ai. ‘Ikai ngata ai, ka ‘oku ne ‘omi foki ‘a e Tohitapu ke tau hū ‘aki kiate Ia ‘i he lotu. Hanga ‘o fakakaukau’i ‘a e ngaahi me’a kuo foaki mai ‘e he ‘Otuá, ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai ha toe fiema’u ke ta nofo ta’ekau ai ‘a hono tataki kitaua ‘e he Laumalie Ma’oni’oni. ‘Oua ‘aupito na’a faifaiange na’a ta fai ha me’a ta’ekau ai ‘a e Laumalie.

‘Oku fiema’u ‘e he ‘Otua ‘i he ‘aho kotoa, ‘i he me’a kotoa pe, ke ta FAKAFALALA ki hono poto. ‘Oku ‘ikai ko e taimi ‘oku ta toki humu ai, pea ‘ikai ke ta toe lava ‘o fika’i ha toe me’a ‘i he’eta fakakaukaú. ‘Oku fiema’u ‘e he ‘Otua ia ke ta falala ki ai ‘o lakaange ‘i ha toe me’a ‘i he’eta ngaahi fakakaukau lelei tahá. Nofo ‘i he ‘aho taki taha mo e fo’i laumalie ‘o e falala kakato mo e talangofua kakato ki he ‘Otuá. Pea ‘e hanga leva ‘e he ‘Otuá ‘o tataki koe ‘i he potu totonu ke ke fou ai ‘i he ‘aho kotoa pe, kotoa pe.

TEFITO’I FAKAKAUKAU: Falala kakato ki he ‘Otua mo hono poto ke ne tataki koe ‘i he me’a kotoa pe!

Be the first to comment on "ME 8 PULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*