TOKONAKI ME 18

‘OUA ‘E MOLE HO ‘AMANAKI

Folofola ke lau : Sione 5:1-9

Ko e lahi ‘o e ngaahi tohi kole lotu mai ‘o e ngaahi palopalema ‘oku ma’u ‘e he ‘ofisi ko ‘eni ka ko e palopalema fakapa’angá. Ko e lahi ia ‘a e kole lotu ‘a e kakai ‘o e ngaahi Siasi, ‘a e ngaahi kautahá; ko e lotu ki he me’a fakapa’anga.

Pea lava leva ke te ‘ilo ‘oku tokolahi ‘a e kakai ‘i he ‘elia ko ‘eni ‘o ‘enau mo’ui ‘oku nau palopalema ‘i he me’a fakapa’angá, pea ‘oku nau kei fetakaiholo ha me’a ke solova ai honau palopalemá. Kuo ke ‘ilo nai ‘oku fiema’u ‘e he ‘Eiki ke ke tu’umalie ‘i he ‘elia kotoa pe; fakasino, faka’atamai, fakalaumalie mo e fakapa’anga?

Mahalo pe te ke pehē, ‘oku ou fute takai holo he palopalema ‘o ‘eku me’a fakapa’anga, pea kuo ‘osi fuoloa ‘a ‘eku fāinga mai mo e masiva. ‘E fēfē ‘a ‘eku ‘ilo ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua au ke u tu’umalie? Fanongo ange ki he Folofola kia 3 Sione 2.

“Si’i ‘ofa’anga, ‘oku ou hūfia koe ke ke tu’umalie ‘i he me’a kotoa pe, kae’uma’ā ke ke mo’ui lelei, ‘o hange ko e tu’umaile ‘a ho laumalie.” (3 Sione 2)

Ko e veesi ko ‘eni ‘oku fakahā ai ‘e he ‘Otuá ‘a ‘ene faka’amu kiate koe ke ke tu’umalie, ke ke mo’ui lelei; pea ki ho sino, atamai, laumalie – ‘o a‘u ki ho tu’unga fakapa’anga – ke tauhi ke mo’ui lelei, ‘o hange ko ‘ene hanga ‘o tokonaki ma’a ho laumalie ke mo’uí ‘o fakafou ‘i Hono ‘Alo.

Kainga kuo taimi ke tau ututa’u fakalaumalie ‘i he ‘elia kotoa ‘o ‘etau mo’ui, pea kau ai ho’o me’a fakapa’angá. He ko e finangalo ia ‘a e ‘Otua kia koe, tatau ai pe pe ko e hā ‘a e mafasia fakapa’anga ‘oku ke fehangahangai mo ia. ‘I he te’eki te ke a’usia ‘a ho’o hū atu ke ma’umai ho’o ngaahi fiema’u, kuopau ke ke ‘ilo ko e finangalo ia ‘o e ‘Otuá, ke ke tu’umalie!

Pea ko e hā pe ‘a e faingata’a ‘oku ke fehangahangai mo ia ‘o fekau’aki mo e pa’anga, ta’aki ho fofonga mei he tūkunga ‘oku ke ta’utu ai, ‘o ke hanga ki he ‘Otuá, ko Ia ia ‘a e Matavai ke ne hanga ‘o foaki mai ‘a ho’o fiema’u.

Pea ke fai leva ‘o talangofua ki he ngaahi palomesi kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Otuá kiate koe mei he’ene Folofolá. Kuopau ke ke fehangahangai koe mo ho palopalema fakapa’angá, ‘aki ha fu’u makatu’unga malohi fakatohitapu, ‘o kau ki he finangalo ‘o e ‘Otuá ki ho’o me’a fakapa’angá.

Kapau he ‘ikai te ke tui koe ia ko e finangalo ‘o e ‘Otuá ke Ne hanga ‘o ‘omai ho’o ngaahi fiema’u mo fakatu’umalie koe, pea ko e tuaiekemo ‘a e ‘oho ‘a
Setane ‘o ‘ohofi ho me’a fakapa’angá, he kuo veiveiua ho’o tui pea kamata leva ke ke hoha’a.

Kuo pau ke ke hanga ‘e koe ‘o fakanofonofo ho loto mo ho ‘atamai ke ke ‘ilo ‘a e finangalo ‘a e ‘Otuá ke ke tu’umalié. Pea ke ke ‘ilo ia ‘o mama’o atu he tatae ‘o e ‘atamai kotoa ‘aki ‘a e ‘ilopau ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otuá ke ke tu’umalie.

‘Oku ‘i ai ha ngaahi tefito’i ‘uhinga ‘oku ‘ikai hū ai ‘a e kakai tokolahi ki he ututa’u fakapa’anga ‘o e Kuonga Faka’osi;
………

‘Oku ‘ikai ke tui ‘a e tokolahi ia ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua kinautolu ke nau tu’umalie fakapa’anga.
………

‘Oku ‘i ai ‘a e ni’ihi ia ‘oku hokohoko atu pe ‘enau falala ‘anautolu ki honau ivi fakaétangatá ‘o ‘ikai falala ki he ivi faka-‘Otua ‘o e ‘Otuá.
………

‘Oku fakafisi é tokolahi ia ke nau tō ‘enau tenga fakapa’anga ‘i he taimi hongé mo faingata’á. Pea nau fokotu’unga ‘a ‘enau ngaahi koloa ‘o ‘ikai toe feilaulau’i ha’anau foaki ki he ‘Otuá.
………

‘Oku ‘i ai ‘a e tokolahi ‘oku fu’u loloa ‘enau tatali ke foakí pea hoko mai ‘a e taimi ‘o e Pani fakapa’anga kuo nau mo’unofoa. Kuo mole honau faingamalie ki he Seakale faka’Otua ‘o e Fakafe’unga mo e Fakalato ‘a e ‘Otua he kuo fakalaka ia!

Mahalo pe kuo fu’u fuoloa ta’u ho’o fetakai mai mo ho palopalema fakapa’angá, pea kuo mole ho’o ‘amanaki ‘e toe ‘i ai ha solova’anga.

Pea kuo kamata ke ke fakakaukau he’ikai toe ‘i ai ha liliu ia ki ho tūkungá, pea talu ai ho’o fakakaukau ko ho tufakanga pe ia. Manatu’i ko e tangata heke ‘i Petesaita ne ‘osi ‘ene ‘amanaki ‘e toe sai, pea kamata ke ne tali, ko hono tufakanga pe ia.

Ka na’e ‘i ai ‘a e ‘aho ‘e taha – ‘i he taimi haohaoa pe ‘a e ‘Otuá – kuo a’u mai hono fakamo’ui. Na’e fakamo’ui kakato ia, pea ne to’o hono mohenga pea
ne ‘alu. ‘Io, ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua ke ne alasi tatau ho tu’unga fakapa’angá ‘aki ‘a ‘ene foaki fakae’Otua. ‘Oua na’a ke tuku ke mole ho ‘amanaki!

TEFITO’I FAKAKAUKAU: He ‘ikai ke ‘osi ‘eku ‘amanaki. ‘E alasi ‘e he ‘Otuá ‘eku me’a fakapa’anga he ‘aho ni. Kuo u talafakahāhā ia ‘i he mafai ‘o ‘Ene Folofola!

Be the first to comment on "TOKONAKI ME 18"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*