ME 22 PULELULU

KO E FAKAPULIPULI ‘O ‘ETE KOLOA’IA

Folofola ke lau : Paloveape 10:1-6 Veesi Tefito: Paloveape 10:4-5 ‘Oku hoko ko e masiva, ‘a ia ‘oku nima fakapikopiko; Pea ko e nima tutui ‘oku fakatupu koloa. Ko ia ‘oku tanaki ‘i he fa’ahita’u mafana ko e tama poto ia: Ko ia ‘oku mohe fakalole’a ‘i he ututa’u ko e tama fakatupu mā”

Me’a ní nai ‘oku ‘ikai ke ta’efakatohitapu ke tau pehē ko e tohitapu te ne ako’i kitautolu ke tau tuli ki he koloa’ia pe ko e tu’umalié? Ko e mo’oni é mo’oni ‘a e me’a ‘oku fokotu’u mai ‘e he tohi Paloveape. Ko e nima tutui, ‘oku ne ‘omi ‘a e koloá. Ka ‘oku lahi mo e toe fakakaukau ki he fo’i setesi ko ‘eni, ‘i he me’a ‘oku a’u ki ai hotau matá.

‘Oku ‘ikai ko e tu’umalie ‘i he’eta vakaí, ko e lau pe ki he pa’angá. Ka ki he tu’umalie ‘o e ngaue malohí, ‘o e potó, ‘o e faitotonú, ‘o fai ‘ofá. Ko e Paloveape ko ‘eni, ‘oku lea ia ‘o kau ki he ‘ulungaangá ‘o laka ange ia ‘i he pa’angá.

Ko e ngaue malohí, ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o totongi ‘osi ‘o ‘ikai ‘i ho’o me’a fakapa’anga pe, ka ko e toe langa hake ho’o ‘ulungaanga lelei. Ko ho nofo ma’u ‘i ha fo’i ngaue, kae ‘ikai ko ho’o halatu’usi, ‘oku ne ‘omi ‘e ia kiate koe ‘a e kataki lahi. ‘Oku ne ako’i kitautolu ke tau ‘aonga pea ‘ikai ngata pe ai, ka ‘oku ne ako’i kitautolu ke tau ta’esiokita. ‘Oku tau ako ai ke tau laukau’aki ha fo’i ngaue ‘oku fai fakalelei. ‘Oku ‘uhinga foki, kae lava ke tau ma’u ha fiemalie ‘i he’etau toe sio kimui ki he’etau fononga, ‘a e ngaahi me’a kuo tau hanga ‘o lava’i pea fakakakato mo ikuna’i.

‘Oku hanga ‘e he ‘Otuá ‘o fakatokanga mai ki he fakapikopiko. Ko e kakai fakapikopikó, ‘oku nau feinga ma’u pe ke ta’ofi ‘a e me’a ‘oku kau ki he ngaué. Ko e taimi ‘e taha ‘oku nau fakamoleki honau ivi ke ta’ofi ‘a e ngaue, kae ‘ikai ke fakamoleki ia ki hono fai ‘a e ngaué. ‘Oku nau ma’u ‘e kinautolu ha fa’ahinga laumalie takihee’i koe’uhingá ke mo’ua ‘a mamani kiate kinautolu. Ko ia ‘oku nau hanga ‘e kinautolu ‘o faka’atā ‘a e kakai kehé ke nau fai ‘a e ngaue ma’anautolu. Pea ‘oku nau anga kinautolu ki ai.

Nau fiema’u pe ‘e kinautolu ‘a e kakai ke nau fai ‘enau ngaue. Ko ia ‘oku nau hoko kinautolu ko e kakai; to’o, to’o, to’o; ‘o ‘ikai ko ha kakai foaki, foaki, foaki. ‘Oku ‘ikai te nau tokanga kinautolu ia ki he ngaue malohi ‘a e kakai kehé, ko e ‘uhinga ‘enau ngaue fefeka ka nau ma’u ā ‘e kinautolu ‘a e faingofuá. Ke te mohe pe, mohe pe pea te ‘ā hake kita ‘o ma’u mai ‘enau pa’angá, pe ma’u mai ‘enau vahē. ‘Oku te fiemalie pe kita, kae mate ‘a e kakai ko é ia he ngaue.

Ko e ngaue malohi ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o totongi ‘osi. Kapau ‘oku ke fiema’u ke ke hanga ‘o ngaue’i ‘a e hala nounou mo e hala tu’usi ke ke a’u ‘aki ki he feitu’u ‘oku ke fiema’u ke ke a’u ki ai, tuku ā ho’o mohe misi, ka ke tu’u hake ‘o fai ha ngaue. Tu’u hake ke ke ma’u ha tupu, ‘i ho’o foaki ho ivi mo e feilaulau’i ho taimi mohé ke fai ‘a e ngaué. ‘Oua te ke nofo pe ‘o talitali ke toki ‘omi ‘e he kakai si’onau ivi, pea ke toki tu’u hake ‘o fai ‘aki ia ‘a e me’a ‘oku ke fiema’u. Ka ke fai ha me’a ‘aki ha’o ngaue, ‘oua te ke nofo pe ‘o siofi ha fo’i heka ta’etotongi.

TEFITO’I FAKAKAUKAU: Ofo hake mei ho’o fakapikopiko ‘o ke fai ha me’a kae’oua te ke nofo pe ke ke heka ta’etotongi.

Be the first to comment on "ME 22 PULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*