ME 25 TOKONAKI

FAKAFO’OU ‘A E KAKAI KEHE

Folofola ke lau: Paloveape 10:1-11 Veesi Tefito: Paloveape 10:11 “Ko e ngutu ‘o e faitotonu ko e matavai mo’ui: Ka ko e me’a ‘oku pu’aki ‘e he angahala ko e kofu ‘o e fakamalohi”

Kainga ‘oku ‘i ai ‘a e fa’ahinga kakai ‘oku fu’u faingofua ‘aupito ke tau feohi mo ia. Ko e kakai ‘oku fiefia. Ko e kakai ‘oku fakalotolahi ‘i he mo’ui. ‘Oku ‘ikai te nau ‘ita vave. ‘Oku nau ngaohi koe ke ke ongo’i lelei kiate koe. ‘Oku ‘ikai te ke ongo’i tala’a ki ho’o mo’uí. ‘ Oku ‘ikai te nau hanga ‘e kinautolu ‘o fakaanga’i koe, pe te nau fai ha me’a ke tukuhifo ai koe. Pe ‘e ‘i ai ha’anau fa’ahinga fakamatala ‘oku ta’etokanga. ‘Oku ‘ikai ‘aupito te nau ngutulau ‘o lau’i koe. Pe te nau lea ‘aki ha ngaahi me’a loi ‘o kau ki he kakai kehé. Pea ‘oku ke ongo’i hao ‘a ho’o mo’ui ‘i ho’o nofo mo kinautolu, koe’uhingá he ‘oku ke ‘ilo pe ‘oku nau tokanga’i koe. Pea ko ho’o nofo mo kinautolu, ‘oku nau ‘atu kiate koe ‘a e mo’uí, pea ke ongo’i fo’ou ‘i ho’o mo’ui, ‘i ho’o feohi mo kinautolu.

Ko e kakai kehe, ‘oku nau ‘ite’ita. ‘Oku nau fakafulofula ‘iate kinautolu pe. ‘Oku nau fakalavea’i koe ‘i he ngaahi lea ‘oku nau fai. ‘Oku ‘i ai ‘a e fa’ahinga loto fefeka ‘iate kinautolu. ‘Oku nau fa’a talanoa fakalotosi’i, pea ngaue’aki ‘enau ngaahi lea, ko e ngaahi naunautau ia. ‘Oku ma’u ‘enau fiefiá ‘i he fakaanga’i mo leakovi’i ‘a e kakai kehé. ‘Oku nau katakata’i. Pea ‘oku ke hanga pe ‘o mahamahalo te nau toe fakaoli ‘aki koe ‘i he taimi ‘oku ‘ikai te ke ‘i ai ai. Pea ko e taimi ko é ‘oku ke fa’a nofo ai mo e fa’ahinga pehē ‘oku ke ongo’i ‘e koe, ‘oku nau hanga ‘e kinautolu ia ‘o fakatafe ho ivi meiate koe. Pea ke ongo’i vaivaia. Pea ko e taimi te ke foki mai ai mei honau lotolotonga, ‘oku ke vaivaia ho laumalie, pea ke ongo’i kovi kiate koe ‘i ho’o mo’ui fakaloto.

Ko e fa’ahinga fefine pe fa’ahinga tangata fēfē koe? ‘Oku ke fa’a hanga ‘o fakatafe mai ‘a e lelei taha ki he kakai kehe? ‘Oku ke hanga ‘o tohoaki kakai mai kiate koe? ‘Oku ma’u nai ‘a e faingamalie ke ke hoko ko e matavai mo’ui kiate kinautolu ‘i he’enau ha’u ki ho ‘api. Feinga ma’u pe ke ke hoko ko e tokotaha fakalotolahi koe ki he kakai kehe.

‘Oku ‘i ai pe ‘a e kakai ia ‘e ni’ihi ‘oku hangē ko mamani, ‘a ‘enau lotosi’i, ‘a ‘enau ongo’i ma’ulalo, pea lahi mo e kakai ‘oku nau fekumi ki ha taha ke ne fakalotolahi mo fakafo’ou kinautolu.

TEFITO’I FAKAKAUKAU : Feinga’i koe ke ke hoko ko e matavai mo’ui ke ke tatafe atu ‘o fakafo’ou ‘a e kakai kotoa pe ‘oku ke feohi mo fetaulaki mo ia. ‘Ai ke ke hoko ko e fakatefenga vaimo’ui ke fakafo’ou ‘aki ‘a e kakai ‘oku mou feohi.

Be the first to comment on "ME 25 TOKONAKI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*