ME 27 MONITE

KO E LOTO HOHA’A

Folofola ke lau: Paloveape 12:15-25 Veesi Tefito: Paloveape 12:25 “Ka hu ‘a e hoha’a ki he loto ‘o ha tangata, ‘oku ne peluki’i ia: Ka ‘oku fakafiefia’i ‘e ha lea lelei”

Koehā é lelei taha ‘a ho’o ‘ilo ki ha’o ngaahi kaume’a? Te ke lava nai ‘o tala ha ngaahi me’a ‘oku ne hanga ‘o fakatātusia ‘enau mo’ui ta’ekau ai ha’o lea kiate kinautolu. Kapau ‘oku nau lotosi’i ‘o kau ki ha fa’ahinga me’a pe kavenga, ‘e lava nai ke ke sio ki honau fofonga, ‘oku lava pe ke e’a mei ai ‘a ‘enau lotosi’i? Kapau leva ‘oku ke ‘ilo lelei ho ngaahi kaume’a, ‘e lava pe ke ke tala ‘enau mafasia. ‘I he’enau hoha’atu’u te ne uesia ‘e ia ‘a e me’a kotoa pe ‘oku nau sio ke faí. He’ikai te nau fiefia kinautolu he ngaahi me’a lelei ‘oku hoko ‘i honau ‘atakai. Ko e me’a kotoa pe ‘oku fakapo’uli lōlō kiate kinautolu. Ko ‘enau fa’ahinga tō’onga, te nau fakaanga. Te nau ta’etali.

Ko e taimi ka hoko mai ai ‘a e me’a ko ‘eni, ‘oua te ke puna ki ha faka’osi. ‘Oua te ke lī ‘a e la ‘osí. Mahalo pe ‘oku ‘ikai te nau si’i lau’ilo ko ‘enau hoha’a te ne uesia ‘e ia ‘a e founga ‘o ‘enau tauhi koe. Ko ia, ‘oua na’a ke tā fakafoki. Kole ki he ‘Otuá ke ne hanga ‘o tokoni’i koe ke ke hanga ‘o fakahā ‘a e anga’ofá kiate kinautolu.

Mahalo pe kuo ‘osi hanga ‘e he ‘Eiki ‘o fili koe ke ke hanga ‘o ‘ave ha fekau fakalotolahi kiate kinautolu ‘i he taimi ‘oku fiema’u ai ho ngaahi kaume’a ‘a e taimi ko ia. Kapau leva ko ia, ko e Laumalie Ma’oni’oni, te ne hanga ‘o ue’i koe ke ke ‘ilo ‘a e me’a ke ke lea ‘akí. Mahalo pe te ne ‘oatu kiate koe ha fo’i veesi folofola ke ke hanga ‘o vahevahe mo kinautolu, pe te ne hanga ‘o tataki koe ke nau fakaongo, ke lava ke hanga ‘e ho ngaahi kaume’a ‘o talanoa atu ‘a e ngaahi me’a ‘oku hoha’a tu’u ai ‘enau mo’ui. Kaekehe ko e me’a ‘oku mahu’inga, ke ke matu’aki ongongofua ki he me’a ‘oku hoko ki he mo’ui ho kaume’a. Pea ke teuteu foki ke ke hoko ko e me’angaue ‘a e ‘Otua ke fakalotolahi ‘aki kinautolu.

Ko e founga tatau pe ‘e kainga. Ko e taimi ‘oku hoha’asia ai ho loto ‘o kau ki ha fa’ahinga me’a, fakaongolelei ki he lesoni mo e fekau ‘e ‘oatu ‘e he ‘Otua ma’au. Ko ho ngaahi palopalema, he’ikai ke fu’u si’isi’i ia kiate ia ke ne hanga ‘o fakatokanga’i. Pe ‘e fu’u fakaékoe (personal) ia ke ne kau mai ki ai.

Ko e taimi ‘oku mamahi ai ho loto, te ne ‘oatu kiate koe ha ngaahi folofola fakalotolahi mo ne fakaai ho fiema’u he taimi ko ia. Ko e ngaahi folofola ko iá, ‘e fakafou mai mei ha’o kaume’a, pe ko e lolotonga pe ho’o lotu, pe lolotonga pe ho’o lau folofola. Ka ke fakapapau’i, kuo pau pe ke hoko mai.

TEFITO’I FAKAKAUKAU: Ke ke hoko ko ha tokotaha ‘oku fakalotolahi ki he kakai ‘oku lotomo’ua mo lotohoha’a, pea na’a mo koe, hanga ma’u pe ‘o ‘ilo ‘oku ‘ikai ha me’a ‘e fu’u lahi ki he ‘Otua ke ne hanga ‘o tokoni’i koe ‘i tu’a mo loto fakatou’osi.

Be the first to comment on "ME 27 MONITE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*