ME 30 TU’APULELULU

KO E ‘AMANAKI ‘OKU TOLOI

Folofola ke lau : Paloveape 13:12-17 Veesi Tefito: Paleveape 13:12 “Ko e ‘amanaki fuoloa ‘oku fakatutue loto: ka ko e holi kuo lava, ko e ‘akau ‘o e mo’ui tofu pe”

‘Oku mei mei ko e tokotaha kotoa pe ‘oku ne fa’a fehangahangai pea mo e lotomamahi ‘i he’ene fakatokanga angé, na’e ‘i ai ‘a e ngaahi me’a na’a ne faka’amu mo ‘amanaki ki ai ke hoko, kae ‘ikai pe ke hoko ia. Pea kapau leva ‘oku ke kau he kakai ‘oku nau ‘osi fakahoko mai, pea kakato ‘a e ngaahi me’a ‘oku nau misi ki ai, ‘oku ke seti koe ke toki hoko atu ki ai ‘a e lotomamahi.

‘Oku lahi ‘aupito ‘a e kakai ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi palomesi ‘oku nau nofo ‘amanaki ki ai, pea nau fakana’una’u ki ai, kae ‘ikai ko e kotoa ‘o e ngaahi palomesi ko iá mo e ngaahi ‘amanaki ko iá ‘e hoko. ‘O a’u pe foki ki he kakai ‘oku nau fakakaukau lelei taha ‘e hoko mai ‘i he taimi ‘e ha’u ai. Kae ‘ikai ke hoko ma’u ai pe ‘o fakatatau ki he’enau fiema’u. Ka teu talaatu, ko e ‘Otuá ia kuo pau ke hoko mai ia ‘o fakatatau ia ki Hono finangaló.

‘Oku ‘i ai ha ngaahi me’a ‘oku ke ‘amanaki ki ai? Mahalo ‘oku mole ‘a e taimi lahi ‘i ho’o nofo ‘o fakakaukau mo ke fakakaukau ki he me’a ko iá, mo ke faka’amu ki ha ngaahi me’a? Mahalo pe ko ha’o vā pea mo ha’o kaume’a, ‘oku ke nofo ‘o ‘amanaki ki ai, ‘e toe hiki hake. Mahalo pe ko ha fo’i ngaue ‘oku ke nofo ‘o faka’amu ki ai, pe ko ha fo’i malava ‘o ha fo’i me’a ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai hano ngata’anga ‘ona, ka ‘oku ke tōtōivi he ngaue ke ke a’u ki aí. He ‘oku mātu’aki fu’u mahu’inga ‘aupito ke tuku ho’o ‘amanaki ‘i he potu totonú.

‘Oua na’a ke hanga ‘o ‘amanaki ki ho’o mātu’á, pe ko ho ngaahi mahení, pe ko ho husepanití pe uaifí, ke fakafiemalie’i ‘a e fa’ahinga ongo ‘i loto ke ke ma’u ai ‘a e fiemalie, tatau pe, pe koehā ‘a e me’a ‘e hoko maí. Pe ‘e hoko pe ta’ehoko, ‘oku ‘osi ma’u pe ‘e koe ‘a e fa’ahinga nonga ko iá. ‘Oku ‘ikai lava ia ‘e he mātu’á pe ko e kakai kehé, pea ‘ikai lava ia ‘e he pa’angá. Neongo ko iá ‘oku ‘i ai ‘a e tokolahi te nau fakafekiki ki he poini ko ‘eni. ‘Oku ‘i ai pe ha fo’i Tokotaha he’ikai te ne hanga ‘e ia ‘o tukuange koe ke ke tuenoa pe lī koe ki lalo, ka ko e tokotaha ko ia ’e tuku ‘i ai ho’o ‘amanakí, ko e ‘Otuá.

Ka ‘oku ke fa’a ‘amanaki pea ke tuenoa, tuku pe koe ‘i he ‘Otuá ho’o ‘amanakí mo ho’o faka’amú, pea te ne hanga ‘o fononga’i koe ke tau ho’o kaveingá. Ko ia pe ‘a e faito’o ki ho’o lotomamahí. Ko ia pe ‘a e faito’o ki ho ‘amanaki kuo toloí, tuku pe ‘i he ‘Otuá.

Kapau leva ‘oku fu’u vave ange ho’o feinga’i pe ‘e koe ho’o ngaahi faka’amu ki he kakai kehé, kae tuai ho’o ‘ave ki he ‘Otuá, teu talalatu kiate kimoutolu, ko e kemo kuo ne hanga ‘e ia ‘o liliu ho’o mo’ui ke kovi ange. ‘Oua ‘aupito na’a ke kole ki he kakai kehé ke nau hanga ‘o fakafonu ‘a e ava ko ia ‘i ho laumalie, ‘a é ko é ko e ‘Otuá tokotaha pe te ne lava ‘o fakafonu, te ne lava ‘o fakaai. Hoko atu ho’o fonongá pea tu’u ho’o ‘amanaki ‘i he ’Otuá, pea te ne hanga ‘o fakahaofi koe ‘i he palomesi kotoa pe kuo ne fai.

TEFITO’I FAKAKAUKAU: Ko e hā ‘a e me’a ‘oku ke ‘amanaki mo ‘unaloto pe faka’amu ki ai, ‘ave ia ki he nima ‘o e ‘Otuá. Lotu’i ia pea ke kole ki he ‘Otuá ke fakaai mo fakahoko ‘i hono taimi totonu.

Be the first to comment on "ME 30 TU’APULELULU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*