SUNE 2 SAPATE

KO E IVI (POWER) `O E ANGAHALA

Folofola ke lau:Palovepi 14:1-13 Veesi Tefito:Palovepi 14:9 “Ko e feilaulau totongi a e vale’oku ne tuhu kakae ki ai; Ka ko e kau faitotonu’ `oku feluteni honau vā’”

Kainga ko e hala lahi taha oku faa fai e he kau kalisitiane’ koenau hanga o fakasiisii pe too maamaa a e ivi (power)o e angahalá. Okuikai ke tau loto kitautolu pe saiia ke tau hangao lau pe te tau fakahā a e foi mea ko ia’i he taimi oku tau fai angahala ai’ ko honouhinga’ he fai ai hono fakaangai kita ki he mea ko ia’ pe kuopau ke liliu ai hoto `ulungaanga’ko ia.

Ko ia ai oku tau nofo ai pe kitautoluo fakalongolongo pea tau hanga o fakauhiuhinga nae ikai pe ke tau faietautolu ha mea hala kaeosi ia ko iá oku te lolotonga tautu ai pe, naa te fai, kaoku fufūi. Ko euluaki mea levaoku tau fai’ te tau kumi leva ki ha hingoa oku to e sai ange ki aí, pea tau hanga ‘o liliua e foi mea naa tau fai’ ke hā maamaa mo hā ngali lelei pea tau fakahingoaaki ha hingoa oku lelei kaeosi ia ko iá, ko e angahala.

Ko ia ‘oku tau ui ‘a e angahala ko iá, ko e fehalaaki. Pe koeta fai ha fakamaau ki ai ‘oku ki’i ongolelei ange ia kia kitauaeta ui pe mea koiá,o hangē ko ia naa ta fakalea atuikai keta ilooku ta liliu a e hingoá, ka koe fuu ulungaanga pe koe fuu ngaue ko iá okuosi tō ia ki he angahalá. Pea ta hoko atu leva ki he mea koeni, oku ta fakakaukau ke ta fakamatalai, ka ko e hā naa ta fai ai ‘a e foi mea ko iá pea ta pehē leva; “Sai pe ia heoku fai he taha kotoa pe a e mea tatau. Ko e hā ka nau sio kovi mai kiate au, oku faie he taha kotoa pe, pea okuikai te u ongoi iae au, ei ai ha taha e mamahi ai. Ko ia aioku ikai ko hoku foui, ka ko e mea peoku ou anga ki ai”. Faifai kainga, pea tau hanga leva e tautoluo fakamaamaaia hono ola mo hono fua.

Kainga oku aia e kakai oku nau fuu tuu tonu kinautolu ia he ngaahiaho ko ‘eni, oku nau feinga kinautolu ia ke taofi e te fuu mamahi vave ,e teita vave, e te fakapo’uli vave ki he ngaahi angahala ko iaoku fai, ko e uhingaoku nau fuu fiemau ke too maama`a pe ia.

Ko ia oku hoko mai é kii foi mea ko eni’ ke toe puleia ai kita mo taofi aia e ngaahi meaoku te saiia ke te fai,’ he ko ho tau anga fokia e ikai ke ta saiia ke talamai ha taha a e mea oku totonu ke tau fai.Oku tau fiemau peetautolu ke tau tauataina ke fai pe mea oku tau fili ki ai. Kaoku ikaiaupito ke tau mahinoi ha meae tahaoku ikai ke tau pulei a e angahala,’ kaoku pulei kitautolu iae he angahala .

Ko e angahala’ ko e faahinga foi laumalie pe ulungaangaoku ne hanga e iao fakafepaki ki he ngaahi meaoku finangalo ki ai a eOtua. Ko ia oku fokotuu he folofola a eOtua a e foi tuunga mahino koeni, a e angao etau moui ke fai. Oku hanga foki e he tohitapu’ o fakatokanga kiate kitautolua e nunuao e talangataa, ko e ha honouhinga’,ko hono uhinga’ koe angahala’oku fuu fakatuutamaki oku ne hanga o fakaauha ,oku tamate a e angahala (Loma 6.23) peaoku ikai koe mea ia oku finangalo ki aia e `Otua’ ke tau to ki ai.

‘Oku finangalo a eOtua ke tau maua e moui,oku finangalo a eOtua ke tau ataataa mei he ongoi halaia, mei he ongoi fakama pea mo e ngaahi nunuao e angahala. Ko ia ko e lahiange etau fakafisi ke tau too maamaa a e angahala’ heikai aupito ke tau ausia a e moui oku fiemau pe finangalo a eOtua’ ke tau i ai, pea ko e power leva iao e angahala kuo ne hanga e iao pule`i kita.

Oua naa ke manavahe’ ke ke sio ki he angahala’i he natula totonu peo e angahala ko ia, pea ke faka hingoa pe a e angahala ko ia’o hange ko e sio pe ko eafio maia Sisu ki he kovi o e angahala ko ia.Oua aupito,aupito naa ke fakaata ha fanga kii mea ke ke too maamaa hoo sio ki he angahala’ he te ne hanga e iao kaihaasia hoo moui mei Hevani ki Heli, mei he lelei ki he kovi pea eikai ngata ai pea te ne kaihaasi koe mei he mea oku finangaloa e Otua ke kei ai. Ko ia ai lotu ki he Otua ke ne fakaha kiate koea e anga te ke lava ai o ikunai ho`o angahala.

TEFITOI FAKAKAUKAU:Oku mahuingaaupito a e ivio e Laumalie Maonioni’ i hoo nofo maui he Otuao feohi mo Ia ke ne hanga o tekea e angahala kotoa peoku fou mai ho vaihala pea te ke atao ikai pulei koe he angahala’ ka ke pulei ia peaikai ngata ai ka ke ata mei hono nunua kovi ko e mate i he kahau.

Be the first to comment on "SUNE 2 SAPATE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*