Taimi Moe Eiki

SUNE 19 PULELULU

‘OUA NA`A KE FIEFIA Folofola ke lau:Palovepi 24: 17-27 Veesi Tefito:Palovepi 24 : 17-18 “`Oua te ke fiefia he toka ho fili’, Pea `oua na`a…

Read More

SUNE 18 TUSITE

FAKAKAU KOE `I AI Folofola ke lau:Paloveape 24: 11-16 Veesi Tefito: Paloveape 24: 11-12 Fakahaofi `a kinautolu `oku `ave ke mate’, Pea `oku `alu tetetete…

Read More

SUNE 17 MONITE

TEUTEU KI HE FAKATU`UTAMAKI PE KO E TAIMI `O E FAINGATA`A Folofola ke lau:Palovepi 24: 1-10 Veesi Tefito:Palovepi 24: 10 “Na`a ke vaivai ko a’…

Read More

SUNE 10 MONITE

KO E FO`I MAAMA HULU’I `A E `OTUA Folofola ke lau: Palovepi 20: 27-30, 21: 1-17 Veesi Tefito: Palovepi 20: 27 “Ko e laumalie `o…

Read More

SUNE 9 SAPATE

KO E FIEMA`U PA`ANGA VAVE PEA MO `ENE NGAAHI FOKOTU`UTU`U Folofola ke lau:Palovepi 20: 20-26 Veesi Tefito:Palovepi 20:21 “Ko e tofi`a `oku fakavave kovi hono…

Read More

SUNE 8 TOKONAKI

KO E VAI TU`U FUFUU Folofola ke lau: Palovepi 20:5-19 Veesi Tefito:Palovepi 20:5 “ Ko e tu`utu`uni `i he loto `o e tangata’ ko e…

Read More

SUNE 7 FALAITE

KO E VALE `OKU NE VEHI KI HE KEE Folofola ke lau:Palovepi 20: 1- 4 Veesi Tefito:Palovepi 20:3 “Ko e me`a ngali tangata’ ke te…

Read More

SUNE 5 PULELULU

KO E HĀ É ME`A NA`A KE FAI AI IA? Folofola ke lau: Palovepi 16: 1-9 Veesi Tefito`i: Palovepi 16:2 “Ko e `alunga kotoa `o…

Read More

SUNE 4 TUSITE

TOKANGA KI HO`O MAFANANGOFUA (TEMPER) Folofola ke lau:Palovepi 14 :17-27 Veesi Tefito:Palovepi 14:17 “Ko e tangata mafanangofua’ `oku fai `a e me`a `oku ngali vale;…

Read More